‘น้องหยก’ 112 ทำชีวิตไม่ปกติ รู้อยู่แล้วโตไปไม่เหมือนคนอื่น

112 ทำชีวิตไม่ปกติ!
‘น้องหยก’ โดนครูและเพื่อนไล่ลงรถ รู้อยู่แล้วโตไปไม่เหมือนคนอื่น

หลังโดนครูและนักเรียนเตรียมพัฒน์ฯ ไล่ลงจากรถทัวร์ไปค่ายภาษาจีนเมื่อวันก่อนเพราะไม่ได้จ่ายค่าเทอม และไม่ได้เป็นนักเรียน
วันนี้หยกยังโทษ ม.112 เหมือนเดิม รู้อยู่ว่ามีคนสะใจ สมควรแล้ว แต่ยืนยันจะเคลื่อนไหวทางนี้ รู้ตัวว่าจะโตไม่เหมือนเด็กคนอื่น อยากรู้ว่าโรงเรียนมีครูแบบไหน

โดยเมื่อเช้าวันที่ 31 ส.ค. น้องหยก ไปยังโรงเรียนเพื่อไปค่ายเรียนภาษาจีนที่จังหวัดนครปฐม แต่ครูไม่ให้ไปเพราะไม่ได้เป็นนักเรียน และคืนค่าเทอมไปแล้ว
ต่อมาเพื่อนนักเรียนจึงช่วยกันอุ้มตัวหยกลงมา น้องหยก นั่งขวางรถบัส เพื่อนนักเรียนจึงอุ้มออกไปอีกครั้ง รถบัสเปลี่ยนเส้นทางไปออกด้านหลัง หยกจึงนอนขวางล้อรถ เกิดการชุลมุน สุดท้ายถอยเข้าโรงเรียนแล้วออกประตูหน้าแทน

ภายหลัง น้องหยก โพสต์ข้อความน้อยใจครูและนักเรียน ระบุว่า รู้สึกตกใจหน้าเสียกับสถานการณ์แต่พยายามยิ้ม ตกใจที่ครูให้เพื่อนเข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้และให้เพื่อนเข้ามาเป็นคนออกหน้า รวมถึงใช้วิธีให้เพื่อนๆ ทำอะไรแบบนี้ ซึ่งบทเรียนนี้จะไม่ลืม
ล่าสุด เฟซบุ๊กส่วนตัวของหยก โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 2 ก.ย. ระบุว่า “สวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่มาให้ความเห็นมากมายต่างๆ นานา ตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นกับหนูนะคะ

หลายความเห็นที่สะใจและคิดว่าสมควรแล้วที่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับหนู หนูก็อ่านและพยายามฟังหลายๆ คน พี่ๆ บางคนพูดด้วยว่าสมควรแล้วเพราะสิ่งที่หนูทำไม่เหมาะสม
หนูยังขอยืนยันต่อสู้ต่อไปบนหนทางนี้ เพราะหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วประวัติศาสตร์จะเขียนถึงการกระทำของโรงเรียนว่ายังไง จะมีการตกผลึกชะตากรรมของคนที่ต้องโทษ 112 ในช่วงเวลานี้ยังไง

ตัดสินใจต่อสู้กับโรงเรียนเพราะหนูเห็นว่าโรงเรียนทำไม่ถูก ไม่ทำสิ่งที่สมควรทำ ละเว้นการกระทำ ใช้วิธีอื่นซึ่งไม่ใช่วิธีกระทำอย่างเปิดเผยในที่แจ้งกับหนู หนูก็พอทราบอยู่แล้วว่าชีวิตการเติบโตของหนูจะไม่เหมือนเด็กคนอื่น

112 ไ ม่ ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ใ ค ร เ ป็ น ป ก ติ แ ล ะ สั ง ค ม นี้ มี ปั ญ ห า โ ร ง เ รี ย น เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร พั ฒ น า เ ย า ว ช น
ห นู ก็ อ ย า ก จ ะ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์ เ ห มื อ น กั น ว่ า โ ร ง เ รี ย น นี้ ที่ ห นู ต่ อ สู้ อ ยู่ เ ป็ น ส ถ า น ที่ แ บบ ไ ห น มี ค รู แ บ บ ไ ห น

ห นู ยั ง ยื น ยั น ว่ า โ ร ง เ รี ย น ไ ม่ เ ค ย แ จ้ ง อ ะ ไ ร ห นู เ รื่ อ ง ก า ร คื น เ งิ น ก็ โอ น ม า เ งี ย บ ๆ
ไ ม่ เ ค ย ใ ห้ ห นู มี ส่ ว น ร่ ว ม ห รื อ ป ก ป้ อ ง สิ ท ธิ ตั ว เ อ ง ไ ม่ เ ค ย รั บฟั ง ห นู ห นู เ ชื่ อ ด้ ว ย ว่ า โ ร ง เ รี ย น ทำ แ บ บ นี้ กั บ ห นู ไ ด้ ก็ ทำ แ บ บ นี้ กั บ เ ด็ ก ค น อื่ น ไ ด้”

dWEC5gV.jpeg
dWECECQ.jpeg

dWECcle.jpeg
dWECgGl.jpeg

dWECRfk.jpeg
dWECxqv.jpeg

dWECQHE.jpeg
dWECqSN.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *