แพทพาวเวอร์แพท ซื้อบ้านหลังใหญ่ ไว้ดูแลพ่อแม่

บ้านหลังแรกหลังจากออกคุก!
‘แพท พาวเวอร์แพท’ ขยันทำงาน ซื้อบ้านหลังใหญ่ ไว้ดูแลพ่อแม่

หลังได้รับอิสรภาพ แพทพาวเวอร์แพท ก็กลับมาขยันตั้งใจทำงาน จนมีชื่อเสียงเงินทอง และแฟนคลับมากมาย และในที่สุดเจ้าตัวก็ได้อวดอีกหนึ่งความภูมิใจกับการซื้อบ้านหลังโตไว้อยู่กับครอบครัว

ซึ่ง แพทพาวเวอร์แพท ได้ถือฤกษ์ดีเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาย้ายเข้าไปอยู่อย่างเป็นทางการ ชวนคุณพ่อคุณแม่มานั่งกินข้าวเพื่อเฉลิมฉลองอย่างชื่นมื่นพร้อมระบุว่า ‘มาอยู่บ้านผมนะครับพ่อ วันแม่ที่ผมมีความสุขมากๆครับ’
แม้บ้านจะไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% แต่ก็หลังใหญ่ดูน่าอยู่มากๆ เจ้าตัวมักจะคอยอัปเดตให้แฟนๆ ได้ติดตามชมกันในช่องยูทูบ PAT POWER PAT Official Channel

ออกมาก็ก้มกราบพ่อแม่ “เป็นสิ่งที่เราตั้งใจอยากทำมานาน ลึกๆมีความรู้สึกผิดบางอย่างคิดอยู่ในใจ เราเป็นต้นเหตุทำให้ครอบครัวลำบากกับการกระทำของเรา
ผมอยากจะขอโทษ ยังไม่มีโอกาสใกล้ชิดกับครอบครัวขนาดนั้น และตั้งใจไว้ว่า เมื่อพ้นโทษจะขอก้มกราบพ่อกับแม่ พอนาทีนั้นไม่ต้องคิดแล้ว โมเมนต์นั้นเลยก้มลงไปกราบ กอดเขา และขอโทษเขา

แพทพาวเวอร์แพท ที่ผ่านมามีโอกาสได้ใกล้กันตอนพบญาติ คนเยอะๆ บางทีอาจจะไม่ค่อยสะดวก และเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัว และเหตุการณ์เมื่อวานก็ประทับใจแและตื้นตันมากๆ
ตอนที่กอดคุณพ่อบอกว่าไม่ต้องร้องนะลูก แต่ผมร้อง (ยิ้ม) ปกติผมไม่ได้ร้องไห้ง่าย ไม่เซ็นซิทีฟมาก แต่พอเรื่องแบบนี้มันหนักมากๆในชีวิต

แ ล ะ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ ร า ร อ ค อ ย ม า ต ล อ ด แ ล ะ เ ฝ้ า คิ ด ถึ ง จิ น ต น า ก า ร ภ า พ ต่ า ง ๆ พ อ ม า ถึ ง ก็ ตื้ น ตั น อ ย า ก จ ะ พู ด อ ะ ไร บ า ง อ ย่ า ง แ ต่ จุ ด มั น พู ด ไ ม่ ไ ด้ คุ ณ แ ม่ บ อ ก ว่ า
เ ร า จ ะ ไ ด้ ก ลั บ ม า อ ยู่ ด้ ว ย กั น แ ล้ ว น ะ ลู ก ค น อื่ น ๆ ก็ จ ะ อ ว ย พ ร เ ร า เ รื่ อ ง ร้ า ย ๆ ผ่ า น ไ ป แ ล้ ว
จ า ก นี้ ข อ ใ ห้ พ บ เ จ อ แ ต่ สิ่ ง ดี ๆ สิ่ ง ที่ ผ่ า น ไ ป แ ล้ ว ก็ ใ ห้ ผ่ า น พ้ น ไป ตั้ ง ห น้ า ตั้ ง ต า ป ฏิ บั ติ ตั ว ใ ห้ ดี ส่ ว น ใ ห ญ่ ผู้ ใ ห ญ่ จ ะ พู ด แ บ บ นี้”

dWqFGO0.jpeg
dWqFM1e.jpeg

dWqISOE.jpeg

dWqFmRI.jpeg

dWqFy6P.jpeg

dWqFIWt.jpeg

dWqI4zV.jpeg

dWqFezZ.jpeg
dWqFJXu.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *