นายก ‘เศรษฐา’ นั่งรถเบนซ์ไม่ได้เลือกเลกซัสรถหรู

นั่งรถเบนซ์ไม่ได้!
เผยสาเหตุนายก ‘เศรษฐา’ ไม่นั่งรถประจำตำแหน่ง เลือกเลกซัสรถหรู 7.5 ล้าน

ไม่เวิร์ค! นายกฯ เศรษฐา ทดลองนั่งเบนซ์ประจำตำแหน่ง แต่ศีรษะติด เพราะสูง 1.92 ม. ก่อนย้ายมานั่ง เลกซัส ตัวเอง⁣ 6 กันยายน : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ รมว.คลัง ได้ทดลองขึ้นไปนั่งบนรถยนต์ Mercedes Benz S600 Guard Sedan Long
หุ้มเกราะ สีดำ ป้ายทะเบียน 4 กค 29 ซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งนายกฯ เคยถูกสลับใช้กับรถอีกคันหนึ่งรุ่นเดียวกัน ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา⁣

แต่ปรากฏว่า นายเศรษฐา ไม่สามารถนั่งได้ เนื่องจากศีรษะติดเพดานรถ เพราะนายกฯ มีความสูงถึง 192 ซม. ทำให้รู้สึกไม่สบาย
ก่อนจะย้ายกลับไปนั่งรถยนต์ส่วนตัว Lexus LM 350 h และเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์⁣

จากกรณี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ใช้รถส่วนตัวในการปฎิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี โดยเป็นรถยนต์ Lexus LM 350h Executive
4 ที่นั่ง ทะเบียน ถ 6506 กรุงเทพมหานคร ราคา 7,590,000 บาทนั้น จนกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนั้น

ล่าสุดเจ้าของรถออกมาเปิดเผยถึงที่ผมาที่ไปแล้ว โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบคำถามผุ้สื่อข่าว
ระหว่างเดินทางออกจากพรรคเพื่อไทย หลังผู้สื่อข่าวก็บอกเลขทะเบียนรถเป็นที่สนใจของสังคม บรรดาสายมูที่อาจนำไปตีเลขเด็ดเสี่ยงโชคกัน

ซึ่งนายเศรษฐา บอกเพียงสั้นๆ ว่า “ก็ขอให้โชคดีทุกคน แต่จริงๆแล้ว คำว่าโชคดีต้องทำงานหนัก ถึงจะโชคดีได้”
แ ล ะ เ มื่ อ ผู้ สื่ อ ข่ า ว ถ า ม ถึ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ร ถ ย น ต์ ส่ ว น ตั ว คั น ใ ห ม่ น า ย เ ศ ร ษ ฐ า บ อ ก ว่ า ก็ นั่ ง สบ  า ย แ ล ะ ร ถ คั น นี้ ลู ก ส า ว เ ป็ น ค น ซื้ อ ใ ห้ แล ะ จ อ ง ไ ว้ ตั้ ง น า น แล้ ว
ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย ง า น ว่ า แ ม้ ท า ง ทำ เ นี ย บ รั ฐ บ า ล จ ะ จั ด เ ต รี ย ม ร ถ ป ร ะ จำ ตำ แ ห น่ ง ไ ว้ ใ ห้ แ ล้ ว
แ ต่ น า ย เ ศ  ร ษ ฐ า  มี ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ที่ จ ะ ใ ช้ ร  ถ ย น ต์ คั น นี้ เ ป็ น ร ถ ย น ต์ ป ร ะ จำ ตำ แ ห น่ ง ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ล ะ ภ า ร กิ จ ต่ า ง ๆ   ต่ อ ไ ป

dWool48.jpeg
dWoooQR.jpegdWooDr0.jpegdWooPdu.jpeg

dWooQKJ.jpeg
dWooqmf.jpeg

dWooUPb.jpeg
dWoosZZ.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *