เปิดสภาพจิตใจ ‘หนิง ปณิตา’ ล่าสุดน่าเป็นห่วงมากเป็นแบบนี้

เปิดสภาพจิตใจ ‘หนิง ปณิตา’ ล่าสุดน่าเป็นห่วงมากเป็นแบบนี้

จากก่อนหน้านี้ที่ทราบกันดีว่า หนิง ปณิตา มีปัญหาครอบครัวกับสามี จิน จรินทร์ หลังมีเรื่องปัญหามือที่3เข้ามาพัวพัน
ซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นคนใกล้ตัวของ หนิง ปณิตา เอง รวมถึงทางด้าน หนิง ปณิตา
ได้มีการตกลงเตรียมหย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่ 3 ด้วย และข้อตกลงการหย่า หนิง ปณิตา
ได้เรียกร้องขอรถ บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จินจะออกไปเอง แต่ยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ และเจอลูกได้ปกติ
เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก ไม่ทำ ก า ร ว่ า ร้ า ย อี ก ฝ่ า ย ให้ ค น เ ข้ า ใ จผิ ด  ห้ามทำการล่วงเกินซึ่งกันและกัน
ไม่ว่าทางกายหรือวาจา รับผิดชอบค่าครองชีพในการดำรงชีวิต ค่าเรียน ทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในบ้าน
รวมทางด้านจินตกลงจะโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้ณิริน เ มื่ อ ถึ ง แ ก่ ม ร ณ ก ร ร ม

ล่าสุด หนิง ปณิตา สภาพจิตใจยังไม่ไหว เ บ ร ก ง า น ล ะ ค รชั่ ว ค ร าว โดยทางด้าน หนิง ปณิตา ได้กล่าวว่า
หลายๆคนก็ถามว่าทำไมละครไม่เปิดกล้องซะที ด้วยปัญห า ส่ ว น ตั ว เรื่ อ ง ค ร อ บ ค รั ว มันกระทบสภาพจิตใจหนิง
ตอนนี้หนิงต้องเต็มที่ให้กับลูกสาว เขาอยู่ในช่วเข้าวัยรุ่น เราเลยเอาเขาเป็นหลัก ไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าขออนุญาต
พักชั่วคราวนะ ถ้ า พ ร้ อ ม เ มื่อ ไหร่หนิงจะกลับมา และปีนี้ ก็ จ ะ มี ทำ ธุ ร กิจ ด้ ว ย พร้อมเมื่อไหร่ค่อยลุยต่อ

อีกทั้งก่อนหน้านี้ สาวห นิ ง ใ ห้ สั ม ภ าษ ณ์ว่ า ทุ ก วั น นี้ ส ภ าพจิตใจน้องโอเคดี? “หนิงว่าเค้าดีขึ้นเรื่อยๆ เริ่มกลับมาคุย
ถึงเป้าหมายในชีวิตตัวเอง ก่อนหน้านี้ณิรินจะเป็นเด็กที่มีเป้าหมายในชีวิต ตั้งแต่เค้าอายุ 5 ขวบ แต่ว่าเป้าของเค้า
ที่อยากจะทำอะไรมันหายไปช่วงหนึ่ง เหมือนเค้าเอ า ใจ ไ ป คิ ด เ รื่ อ ง อื่น แต่ตอนนี้มันเริ่มกลับมาแล้ว เรารู้สึกชื่นใจ
ปีหน้าเค้าบอกแ ม่ ว่ า ห นู จ ะ ตั้ ง ใ จเ รียนให้ดีกว่านี้ แล้วหนูจะฝึกร้องเพลงให้ดีกว่านี้ ต้ อ ง บ อ กว่ า ปีนี้ เ ป็ น ปี ที่หนิง
ทำงานน้อยมาก งานที่ไม่จำเป็นก็จะบาย อย่างละครหนิงก็ระงับการทำงานอยู่ เพราะหนิงต้องทุ่มเทเวลา
ทั้งหมดให้ลูกเป็นหลัก ก็ถือว่ า มั น เ ป็ น ก า ร ลง ทุน ที่ คุ้ มค่ า ม า กๆ”
ณิริ น ยั ง มี โ อ ก า ส เ จ อ คุ ณพ่ อ ต ล อ ด มั้ ย? “ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะ ยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะ”

dWAIGxg.webp
dWAIJnW.webp
dWAIeW2.webp
dWAIyAy.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *