เปิดคฤหาสน์ ‘เชอร์รี่ เข็มอัปสร’ คบมา 12 ปีจนเลิก ไม่เคยพาออกสื่อ

เปิดคฤหาสน์ ‘เชอร์รี่ เข็มอัปสร’ คบมา 12 ปีจนเลิก ไม่เคยพาออกสื่อ

ต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกที่วางตัวดีเสมอต้นเสมอปลาย ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี ในวงการบันเทิง สำหรับ
เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ” วิถีชีวิตของสาวคนนี้เ รีย ก ว่ า  สโ ล ว์ ไ ล ฟ์ อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง อยู่แบบเรียบง่ายกับงานศิลปะ
การออกกำลังกาย ทำงานเพื่อสังคม ซึ่งปัจจุบัน “สาวเชอรี่” รับงานในวงการน้อยลง เพ ร า ะ ผั น ตั ว ไ ป ทำ งา น
เพื่อสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจัง อย่างบ้านของเจ้าตัวนั้นก็เรียกได้ว่าสมกับเป็นบ้านสาวนักอนุรักษ์
ต้องบอกเลบว่าบรรยากาศดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งยังมีครอบครัวที่อบอุ่น จะ น่ า รั ก อ บ อุ่ น ขน า ด ไ ห น ม า ดู

หายหน้าจากวงการบันเทิงไปพัก ใ ห ญ่ ที เดี ย ว สำ ห รั บ น า ง เ อ กส า ว เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ที่หลายคย
อยากรู้หนักมากว่ า เ ธ อ ห า ยไ ป ไ ห น ทำอะไรมาและสถานะหัวใจตอ  นนี้ ส  า ว เ ช อรี่ เ ป็ น แ บ บ ไ ห น บ้ า ง
ล่าสุดสาวเชอรี่ได้ออกมาอัพเดทเรื่องนี้ โดยเล่าว่า เชอรี่ เผยว่า “งานในวงการตอนนี้ยังคงไม่ทิ้ง แต่ไม่ได้เล่น
ละครมานาน 6 ปีแล้ว ส่วนแฟนๆที่คิดถึงคือเร็วๆอาจจะมีเซอร์ไพร้ส์ไ ด้ ม า ร่ว  มเ  ป็น นั ก แ ส ด ง รั บ เ ชิ ญ ในละครของ
ผู้จัดที่สนิทสนมกัน ไม่ได้มีแพลนในหัวว่าการกลับมาจะเล่นบทไหน แต่ต้องเคาะสนิมหน่อยๆก่อน ส่วนเรื่องหัวใจ
ตอนนี้อยู่ในสถานะโสดมาได้ปีกว่าแล้ว และตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามา เพราะ เ ว ล า ส่ว น ใ ห ญ่ มุ่ ง ใ ห้ กั บง า  น
แต่ก็พร้อมเปิดใจ สเปกที่อยากได้ก็อยากได้ผู้ชายที่มีศีล 5 และถ้ า เ ป็ น ค น รั ก ษ์โ ล ก ด้ ว ย จ ะ ยิ่ง ดี
แต่ถ้าหนุ่มคนไหนจะเข้ามาแบบจู่โจมก็ขอบายเพราะอยาก เ ริ่ มต้ น รู้จักการเป็นเพื่อนก่อน และค่อยๆเรียนรู้กันไป”

dW86pME.jpeg
dW86auv.jpeg

dW86uJI.jpeg

dW86G1N.jpeg

dW86nhP.jpeg
dW86VYl.jpeg
dW86XRk.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *