ไม่ขายฝัน ‘เศรษฐา’ แจงรายละเอียดขึ้นเงิน เริ่มต้นที่ป.ตรี 25,000

เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่รับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆ ของจ.เชียงใหม่
ว่า มาลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและโอกาสต่างๆ ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดี เศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญ รัฐบาลมาจากประชาชนทั้ง 11
พรรคร่วมรัฐบาลที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องหลักในระยะสั้นจะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากกรุงเทพฯและจังหวัดภูเก็ตแล้ว เชียงใหม่ถือเป็น
จังหวัดที่มีความสำคัญสูงสุดจังหวัดหนึ่ง การท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญระยะสั้น ในเรื่องอัตราค่าแรงงานเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องชัดเจนภายใน 4 ปี สำหรับบริหารจัดการค่าแรงขั้นต่ำ และเงินเดือนปริญญาตรีจะต้องเป็น 25,000 บาท

ซึ่งหวังว่าเงินรายได้จำนวนนี้จะจูงใจบัณฑิตจบใหม่มาทำงานในพื้นที่ได้ หากติดตามนโยบายของรัฐบาลจะพบว่ามีความหลากหลาย ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเดียว
แต่มีเรื่องรายได้ของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ ใช้การตลาดนำนวัตกรรมเสริมรายได้ และมีแผนระยะกลางระยะยาวนายเศรษฐา กล่าวถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ว่า “ทุกเวทีที่ไปพูด
และอีก 2-3 เดือน ก็จะเข้ามาที่ปัญหานี้ แต่ปัญหานี้ซับซ้อนมาก แต่จะพยายามหาทางแก้ไขเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยจะต้องเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่
เพราะเราไม่สามารถสั่งการข้ามชายแดนได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำอะไรเลย

ตรงนี้ขอความเห็นใจเราพยายามทำอยู่ ไม่ได้มาแค่เยี่ยมเยียนขายฝันระยะสั้น แต่มีความตั้งใจจริงใจมาพูดคุย จริงๆ และ 12 เดือนต้องมี เทศกาลระดับโลก ทุกเดือนจะเป็นไฮซีซั่นหมด
รวมถึงการขนส่งการสร้างถนน ทำให้ชีวิตพี่น้องทุกคนดีขึ้น ยืนยันไม่ได้มาขายฝัน ไม่ได้มาแค่รับฟังเฉยๆ มีควา ม ตั้ ง ใ จ จริ ง ที่ จ ะ ทำ ใ ห้ ทุ ก อ ย่ า ง เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ แ ล ะ อ ะ ไ ร ที่ ทำ ใ ห้ ไ ด้ ก่ อ น ก็ จ ะ พ ย าย า มทำ อ ย่ า งเ ต็ ม ที่ ”

dWatDTJ.md.webp
dWatlF9.md.png
dWatAlb.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *