‘ชาดา ไทยเศรษฐ์’ หากทำอย่างที่พูดไม่ได้ ยอมลาออก ไม่ขออยู่ต่อ

วานนี้ (17 กันยายน 2566) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ในพิเศษรายการ ชั่วโมงข่าว
เสาร์-อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กล่าวถึงภารกิจในการเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลว่า ได้ตั้งคณะกรรมการและสั่งการไปแล้ว

ซึ่งแนวทางคือ การจัดทำข้อมูลบัญชีผู้มีอิทธิพลชุดใหม่ ทั้งกลุ่มอิทธิพลในอดีต และกลุ่มที่เพิ่มขึ้นใหม่ โดยอำเภอและตำรวจร่วมกันจัดทำยกตัวอย่างกรณี
นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือว่ากำนันนก หลังจากนี้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องพูดคุยประสานการทำงานกันมากขึ้น ต้องทำงานเข้มข้นขึ้น
ถ้าปล่อยปละละเลยจะต้องมีบทลงโทษ เพราะถือว่าบกพร่อง นายอำเภอต้องไม่ให้มีผู้มีอิทธิพล ต้องคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องประสานตำรวจ ไม่ใช่นั่งดูเฉย ๆ

ต่อไปต้องจัดการของเก่าให้หมดไป ของใหม่ต้องไม่เกิดชาดา ยังกล่าวต่ออีกว่า การขับเคลื่อนงานจะไม่มีปัญหา เพราะตนเองก็ถือว่าเป็นกูรู เป็นผู้มีอิทธิพลมาก่อน
แต่เป็นผู้มีอิทธิพลด้านดี และเคยถูกขึ้นบัญชีมาก่อน ถือว่ามีความเข้าใจงาน ใช้คนตรงงาน น่าจะมีประโยชน์กับบ้านเมือง โดย 6 เดือนหลังจากนี้น่าจะได้เห็นผล
และพร้อมจะพิจารณาตัวเองถ้าภารกิจไม่สำเร็จ นับจากนี้ นักการเมืองที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่ล ะ จั ง ห วัด จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ว า อง ตั ว เ ป็ น ผู้ มี อิ ทธิ พ ล หรื อ ใ ห้ ก า รสนับสนุนกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่
ไม่เช่นนั้นก็จะอยู่ไม่ได้เช่นกันในขณะเดียวกัน ชาดายังโชว์ฟิล์ม X-ray เพื่อยืนยันว่า มีปัญหากระดูกคอเอียง ส่งผลต่อบุคลิกส่วนตัว เป็ น ผ ล สื บ เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ
ซึ่ ง จ ะ แ ส ด ง อา ก า ร เ มื่ อ มี ภา ว ะ เค รี ยด ห รื อ อ ด น อ น แ ล ะ ย้ำ ว่ า ไ ม่ ยุ่ งเ กี่ ย ว กั บ ย า เ ส พ ติ ด โดยพร้อมให้ตรวจปัสสาวะทุกเมื่อเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

dWawNS2.md.webp
dWawBi1.md.jpeg
dWawfCy.md.jpeg
dWawhID.md.jpeg
dWaw3w9.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *