‘บิ๊กโจ๊ก’ เผยความจริงหลังประชุม ‘กำนันนก’ ไม่มีส่วนเอี่ยวคดีฮั้วประมูล-เลี่ยงภาษี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เพจ โหนกระแส ได้เผยข้อความว่า บิ๊กโจ๊ก” เผยหลังประชุมยังไม่พบ “กำนันนก” มีความผิดเอี่ยวฮั้วประมูล-เลี่ยงภาษี เร่งสืบสวน
ขยายผลตรวจสอบกว่า 1,500 โครงการ หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย . พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(รอง ผบ.ตร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ที่ประชุมกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ว่า ขณะนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบว่านายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ กำนันนก มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องฮั้วประมูล การเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด

โดยให้ชุดทำงานที่ประกอบด้วยหลายหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญไปตรวจสอบ แต่ละภาคส่วนในทุกมิติ เช่น สตง.ตรวจสอบเรื่องการฮั้วประมูล, ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน
และ ปปท.ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ . “ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาแต่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด และสามารถชี้แจงต่อสังคมได้
ยืนยันแม้ตอนนี้จะยังไม่พบความผิดแต่สามารถตรวจสอบโครงการทั้งหมดที่มีกว่า 1,500 โครงการของกำนันนกทั้งสองบริษัทที่ได้งานภาครัฐย้อนหลังได้ทั้งหมดซึ่งหาก
มีการกระทำผิดเชื่อว่าจะต้องทิ้งร่องรอยหรือหลักฐานไว้อย่างแน่นอน แม้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการร้องเรียนมาแต่ก็อยากให้คนที่ถูกข่มขู่ทำร้ายลอบยิงมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่”
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว . พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยอมรับว่า หากพบว่ามีความผิดเพียง 1-2 คดี จะสามารถทำการตรวจสอบและยึดทรัพย์ในโครงการที่พบความผิดเท่านั้น
ไม่รวมทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่ากว่า 7 พันล้านบาทของกำนันนก จะต้องสืบสวนขยายผล ส่วนกรณีที่เลขา ปปท.ระบุพบข้อบ่งชี้ว่ากำนันนกเข้าข่ายมีความผิดฮั้วประมูล
แต่วันนี้กลับบอกว่ายังไม่พบนั้น เชื่อว่าเลขา ปปท.ซึ่งเป็นนักกฎหมายมีมุมมองหรือข้อมูลบางอย่าง ดังนั้นจำเป็นต้องนำมาพิจารณาเพื่อความรอบคอบในการดำเนินคดีและเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ขอให้ประชาชนมั่นใจการทำหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง . ด้านนายคมกริต มณีวงค์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม
เปิดเผยว่า เรื่องของการฮั้วประมูลเป็นเรื่องการของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของกำนันนกมาก่อน จึงยังไม่ได้มีการตรวจสอบโดยละเอีย
และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีเรื่องในการตรวจสอบมากมาย เพราะฉะนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้ครบทุกเรื่อง แต่ในการตรวจสอบจะเลือกตรวจสอบเฉพาะหน่วยงานที่มีความเสี่ยง
ที่จะมีการทุจริต ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีการตรวจสอบและออกรายงานการตรวจสอบเรื่องของกำนันนกมาแล้ว 1 โครงการ จาก 1,544 โครงการ ช่วงหลังปี 2560 ไม่พบความผิดทั้งนี้การประมูลในรูปแบบ
e-auction สามารถฮั้วประมูลกันได้ เพราะมีการซื้อซองและรับเอกสาร ผู้ประกอบการก็จะรู้ว่ามีใครบ้างที่ยื่นประมูล แต่หลังจากปี 2560 เป็นต้นมา เป็นการประมูลแบบ e-bidding จึงไม่สามารถ
รู้ได้ว่ามีผู้ประกอบการใดบ้างที่มายื่นประมูล หรือเข้าร่วมเสนอราคา เพราะฉะนั้นในกระบวนการฮั้วประมูล หาก ไ ม่ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ใน ภ า ค รั ฐ เ ข้ า มี ส่ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง ก็ จ ะ เกิ ดขึ้ น ไ ด้ ย า ก ห า กต ร ว จ ส อ บ พ บ เ จ้ า
ห น้ า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งจ ะ ดำ เ นิ น กา ร ท า ง วิ นัย แ ล ะ ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ห า ก ต ร ว จ ส อ บแ ล้ ว พ บ ว่า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร ทุ จ ริ ต ก็ อ า จถึ ง ขั้ น ล งโ ท ษ ใ ห้ อ อ กจ า ก ร า ช ก าร . ด้ า น พ ล . ต. ต . อ รุ ณ อ ม ร วิ ริ ยะกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ป.ป.ช.มีความพร้อม

ในการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของกำนันนก แต่ต้องรอหลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งข้อมูลที่ตรวจยึดได้มาให้ตรวจสอบว่าพบมีความผิดปกติ ของการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือไม่
คดีนี้ยังไม่มีการร้องเรียน หรือกล่าวหากำนันนก และยังไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินว่ามีการร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ แต่เบื้องต้น จากการประเมินจากข้อมูลทางข่าว พบว่ามูลค่าทรัพย์สิน
ของกำนันนกมีจำนวนมาก แต่ยังไม่สามารถกล่าวหาอะไรได้ เนื่องจากกำนันนก ประกอบธุรกิจหลายอย่าง ต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหลังจากนี้

dWvWjXJ.md.jpeg
dWvWozb.md.webp
dWvWDxf.md.webp

dWvWA6a.md.jpeg
dWvWsWq.md.jpeg
dWvW2Kz.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *