เปิดสิ่งที่ ‘หนิง ปณิตา’ ขออนุญาต ‘จิน’ ในตอนนี้ เก็บเงินซื้อได้จะย้ายออก

เปิดสิ่งที่ ‘หนิง ปณิตา’ ขออนุญาต ‘จิน’ ในตอนนี้ เก็บเงินซื้อได้จะย้ายออก

จากกรณี จิน จรินทร์ ออกมา ยอมรับในรายการ “คนละเป็ก” ของ เป็ก สัณณ์ชัย ว่า ได้เลิกลาหย่าร้าง
กับหนิงแล้วนั้น ล่าสุด หนิง ปณิตา ก็ได้มาเปิดใจในกลางรายการ แฉ ถึงประเด็น ครอบครัวที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง
โดยหนิงยอมรับว่า หย่าขาดจากกันหลายเดือนแล้ว แต่ยังอยู่บ้านเดียวกัน เรื่อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ม า น า น มา ก แ ล้ ว ก่อน
ที่จะมีข่าว และเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้บอกใคร ที่ไม่พูด ไม่ใช่อาย เพราะไม่ได้ทำอะไรผิด ทั้งชีวิตการเป็นภรรยา
และแม่ของลูกและถ้าทำอะไรไม่ถูกใจ ไม่เหมาะสมก็พร้อมจะปรับปรุงตัว เรื่องบุคคลที่สาม ก็ยังมีเรื่องอยู่ในศาล
ทุกวันนี้ไม่เคยได้รับกา ร เค ลี ย ร์ อ ะ ไ ร กั บ ใ ค ร เล ย ไ ม่ มี แ ม้ แ ต่ คำ ข อ โ ท ษ

ทุกวันนี้ยังอยู่บ้านจิน แต่ถ้าวัน ห นึ่ ง เ ก็ บ เ งิ น ซื้ อ บ้ า น ไ ด้ ก็จะย้ายออก บ้านนี้เป็นบ้านของจิน ทุกอย่างเป็นของเขา
ตอนนี้ขออนุญาตอยู่ก่อน แต่เป็นข้อตกลงกันว่า ต้องไม่เอาใครมาอยู่ในบ้าน คำว่า “เลิก” จินเ ป็น ค น ข อ เ อ งว่ า ห้ า ม พู ด
ให้รักษาใจลูก ห้ามพูดเด็ดขาด ไม่อยา กใ ห้ ค น ที่ บ้ า น รู้   ใ ห้ รู้ แค่ ว่ า มี ปั ญ ห า ท ะ เ ล า ะ กั น หนิงทำดีที่สุดแล้ว ไม่รู้จะทำไงแล้ว
แม้อาจจะไม่ถูกใจใคร คนอื่นไม่เคยรู้ว่าเจออะไรบ้างมา 11 ปีเต็ม ๆ ทุกวันนี้ถามว่า ทนได้ไหม ทนได้ แต่ไม่ขอทน
สถานะพ่อแม่ของลูกยังเหมือนเดิม ทั้งชีวิตทุ่มเทให้ลูกคนเดียว ทุกวันนี้ไม่เคยได้ลั้นลา ทั้งชีวิตของหนิงคือลูกเท่านั้น
ที่จินบอกว่า “เลิกแล้วถึงมีคนอื่น” นั้นไม่ใช่ แต่ “มีคนอื่นก่อนที่จะเลิก” และมีมานานมากแล้วด้วย ที่หนิงเขียนในไอจี
บอกว่าให้รักษาสัญญานั้น ไม่ใช่สัญญาที่หนิงเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นสิ่งที่เขาบอกเองหนิงไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะ
เรียกร้องอะไรได้เลย ที่หลายคนพูดว่า หนิงอยู่เพื่อเรียกร้อง เลือกคนรวย ต้อง ท นเ  พร า ะ เ งิ น คำ ดู ถู ก ที่ บ อ กว่ า เ ลื อ ก เ อ ง
ก็ต้องทนเจ็บเอง ยืนยันว่าหนิงไม่เคยใช้เงินจิน หนิงทำงานตั้งแต่อายุ 15 หนิงสู้มาด้วยสองมือ ไม่เคยขอเงินจิน
ทำ ทุ ก อย่ า ง ด้ ว ย ตั ว เ อ ง

dWL8T70.jpeg
dWL8clt.webp
dWL8ZTP.webp
dWL8Nja.jpeg
dWL8tcu.jpeg
dWL8w2Z.jpeg
dWL838R.jpeg
dWL8hBz.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *