‘ยู่ยี่ อลิสา’ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ปล่อยวางไม่อายอดีต

ปล่อยวางไม่อายอดีต!
‘ยู่ยี่ อลิสา’ เริ่มต้นชีวิตใหม่ วอนสังคมให้โอกาส พร้อมกับเข้าวงการ

กลับมาครั้งนี้นอกจากจะยังคงความสวยไว้ได้เหมือนเดิมแล้ว สภาพจิตใจก็แข็งแรงขึ้นแบบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์เลยด้วย สำหรับ ยู่ยี่อลิสา อินทุสมิต อดีตนางแบบสาว วัย 49 ปี
โดยล่าสุดขณะที่เจ้าตัวได้เดินทางมาร่วมงานรอบปฐมทัศน์ ละครเวทีพิษสวาท เดอะมิวสิคัล ก็ได้ออกมาเผยถึงการเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ให้แฟนๆ ได้หายคิดถึงกันอีกด้วย…

ยู่ยี่อลิสา  “ตอนนี้เป็นช่วงที่อิ่มเอมมาก เพราะว่าร่างกายและจิตใจเต็มที่ ที่ผ่านมา 3 ปี ก็ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะเดินก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
และก็ดูแลครอบครัวที่เขาอยู่กับเรามาตลอด เพื่อที่เขาจะได้เดินต่อไปกับเราได้ด้วย เพราะถ้าเกิดเราไม่หาย เรายังซึมเศร้า หรือว่าเรายังเสียใจกับเรื่องเดิมๆ เขาก็จะไม่หายเหมือนกัน”

ได้ทบทวนหลายอย่างในชีวิตไหม “ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการทบทวนทั้งสิ้นเลยค่ะ คือทบทวนส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็คือการอยู่กับปัจจุบัน พี่จะคอยดูตัวเองเสมอว่าอะไรบ้างที่เราทำอยู่
เพราะสิ่งที่เราทำอยู่มันจะส่งผลต่อไปในอนาคต ส่วนอะไรที่มันแล้วไปแล้วเราก็ต้องปล่อยมันไป และสิ่งที่เราไม่ควรทำมากที่สุดก็คือโทษตัวเอง ตอกย้ำตัวเอง และก็กลับไปอยู่กับความคิดเดิมๆ เพราะมันจะทำให้เราก้าวไปไหนไม่ได้เลย”

ด้วยความที่ยุคนี้เป็นยุคโซเชียลฯ ข่าวต่างๆ ในอดีตเราจะจัดการกับมันยังไง “ไม่จำเป็นต้องจัดการยังไงเลยนะคะ เพราะอดีตก็คืออดีต
และพี่ก็ไม่เคยอายที่เคยมีอะไรเกิดกับพี่ ส่วนโลกโซเชียลฯ จริงๆ มันก็สอนเรื่องดีเราด้วยนะคะ อย่าเห็นว่ามันเป็นแค่เรื่องลบอย่างเดียว”

กลับมาครั้งนี้อยากทำอะไรบ้าง “ตอนนี้อยากดูมากกว่าค่ะ อยากดูว่าสมัยนี้มันมีอะไรบ้าง เพราะจากงานที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นการรีวิว หรืออาจจะเป็นโฆษณา

ยู่ยี่อลิสา  สิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดก็คือเรายังสวยเหมือนเดิม ขอบคุณมากค่ะ จริงๆ ก็โตขึ้นนะคะโดยเฉพาะจิตวิญญาณ
พี่ ภู มิ ใ จ  ใ น ตั ว เ อ ง ม า ก ค่ ะ ส่ ว น ร่ า ง ก  า ย ก็ เ ต็ ม ร้ อ ย ไ ด้ อ อ ก กำ ลั ง กายสร้างกล้ามเนื้อเต็มที่ และก็กล้าที่จะออกมาพบเจอกับผู้คนด้วย”

ค ว า ม สุ ข ข อ ง เ ร า คื อ อ ะ ไ ร ค ร อ บ ค รั  ว ค่ะ  ค ร อ บ ค  รั ว ที่ รั ก สุ ด หั ว ใ จ แ ล ะ ก า ร ที่ เ ร า อ า จ จ ะ ได้ ก  ลั บ ม า ทำ สิ่ ง ที่ เร  ารั ก อี ก ค รั้ ง”
มี อ ะ ไ ร อ ย  า ก บ อ ก แ ฟ น ๆ   บ้ า ง   ข อ บ คุ ณ ม  า ก ๆ   เ ล ย น ะ ค ะ

ข อ บ คุ  ณ ที่ ยั ง ค อ ย เ ป็ น กำ  ลั ง ใ จ ให้ กั  น ห่ า ง ๆ  ทุ ก อ ย่ า ง มั น  ผ่ า น พ้ น ไ ป แ ล้ ว  น ะ ค ะ ต่ อ จ า กนี้ เ  ร า ก็ เ ดิ น ห น้ า ต่ อ ไ ป   เ ร า เ ดิ น ต่  อ ไ ป อ ย่ า ง เ ดี ย ว”

dWJPy8S.jpeg
dWJPI0n.jpeg
dWJsB8b.jpeg

dWJsdy2.jpeg
dWJs7T1.jpeg

dWJs4B9.jpeg
dWJs32q.jpeg
dWJstT8.jpeg
dWJswlR.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *