รู้จักภรรยา ‘บิ๊กโจ๊ก’ ซุ่มทำแบบนี้รวยอื้อ แท้จริงทายาทนักธุรกิจดังภาคใต้

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สามารถตรวจสอบที่มาทางการเงินของตนเองได้
ยืนยันไม่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์แต่อย่างใด พร้อมระบุด้วยว่า มรดกของพ่อภรรยาที่กำลังจะรับมอบมีมูลค่าเกือบพันล้าน ทั้งกิจการสถานีรถโดยสารและ
อสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ดร.ศิรินัดดา หักพาล หรือ กุ๊บ เป็นบุตรสาวของ บัญชา พานิชพงศ์ นักธุรกิจชื่อดังในภาคใต้ รู้จักกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล
ตั้งแต่สมัยกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ซึ่งตอนนั้น ดร.ศิรินัดดา กำลังศึกษาชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนวรนารีเฉลิม

จ.สงขลาครอบครัวของ ดร.ศิรินัดดา ทำธุรกิจท่ารถโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด พร้อมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่ดินในภาคใต้ ส่วนครอบครัวของ
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ในตอนนั้น ฐานะครอบครัวปานกลาง ข้าราชการ แม่เป็นครู พ่อเป็นตำรวจชั้นประทวนที่จังหวัดสงขลาเส้นทางรักของ บิ๊กโจ๊ก และ คุณกุ๊บ
รู้จักกันจากการเป็นเพื่อนของเพื่อนได้พบหน้ากันบ่อยที่สนามเทนนิส เพราะฝ่ายชายเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติ และได้มาสอนเทนนิสให้ จุดเริ่มต้นความประทับใจมาจากที่
พี่โจ๊ก เป็นคนมีมารยาท พูดเพราะ เรียนหนังสือเก่ง เล่นกีฬาเก่งโดยอุปสรรคแรกของความรัก คือพ่อแม่ไม่สนับสนุน เนื่องจากทั้งคู่ยังอยู่ในวัยเรียน จึงค่อยๆ ห่างกันออกไป

คุณกุ๊บเรียน ม.5 ส่วนบิ๊กโจ๊ก ไปเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร แต่ถึงอย่างไรก็ยังติดต่อกันผ่านทางจดหมายเรื่อยๆ กระทั่งต่อมาคุณกุ๊บ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อ
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ ก่อนจะไปศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย แต่ยังมีการติดต่อกันอยู่ตลอด โดยบิ๊กโจ๊กเริ่มต้นเส้นทางการทำงาน ในตำแหน่งรองสารวัตร
ปี พ.ศ.2537บิ๊กโจ๊กและคุณกุ๊บ รักกันมานานเกือบ 30 ปี เรียกว่าเป็นรักแรกและรักเดียว แต่ความรักของทั้งคู่ไม่ได้หวานชื่น เพราะบิ๊กโจ๊กอุทิศเวลาให้กับการทำงาน
จนแทบไม่มีเวลาให้ชีวิตคู่ โ ด ยทั้ ง คู่ เ พิ่ ง ส ม ร ส กั น เ มื่อปี 25 5 6 คุ ณ กุ๊บ ก่อ ร่ าง ส ร้ า ง ตั ว บุ ก เ บิ ก ธุ ร กิ จ ด้ ว ย ตั ว เ อ ง โ ด ย ไ ม่ พึ่ ง เ งิ น ที่บ้ า น เ ป็น ธุ ร กิ จ ย า สี ฟั น แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส ริ ม ค ว า ม ง า ม ข ณะ ที่ บิ๊ ก โ จ๊ ก เ อ ง เ ติ บ โต ใ น ห น้ า ที่ ร า ช ก า ร ตำ ร ว จ ม า เ รื่ อ ย ๆ ปั จ จุ บั น ด ร . ศิ ริ นั ด ด า หั ก พ า ล
เป็นกรรมการบริษัท ระโนดเดินรถ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 30 ธ.ค. 2512 ซึ่งเป็นกิจการสถานีรถโดยสาร ธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ส่วนกิจการผลิตและจำหน่าย นำเข้า ส่งออก เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม อุปกรณ์ความงาม แจ้งยกเลิกกิจการไปแล้ว

ddWwm9b.md.jpeg
ddWwyjf.md.jpeg
ddWwFpa.md.jpeg
ddWwMNq.md.jpeg
ddW1WUz.md.jpeg
ddW1dr8.md.jpeg
ddW170R.md.jpeg
ddW1Sc0.md.jpeg
ddW1Ysu.md.jpeg
ddW1zyZ.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *