‘แพนเค้ก เขมนิจ’ อึ้ง ‘น้องเรซซิ่ง’ เล่นละครเรื่องแรก ทำได้ขนาดนี้

เล่นละครเรื่องแรกก็ทำอึ้ง!
‘แพนเค้ก เขมนิจ’ รับบทแม่ ‘น้องเรซซิ่ง’ เผยความรู้สึกจากใจ ถึงซุปตาร์ฟันน้ำนม

ข้อความจากใจ แพนเค้ก เขมนิจ สื่อถึง “น้องเรซซิ่ง” ซุปตาร์ฟันน้ำนม สอบผ่านฉลุยงานดราม่า ไม่เสียชื่อที่เป็นลูกไม้ใต้ต้นของนักแสดงเจ้าบทบาท
“แพท ณปภา” เลยจริงๆ สำหรับทายาทคนบันเทิง “น้องเรซซิ่ง อัครนันท์” ที่ถูกดันลงสนามชิมลางละครดราม่าแบบเต็มตัว “สงครามเงิน” ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง34 ผลิตโดย CHANGE2561

ไม่จมไม่หายไม่ตายตัวพ่อตัวแม่ “น้องเรซซิ่ง” สายเลือดศิลปิน แอคติ้งและอินเนอร์ได้ใจเหล่าน้าๆป้าๆในกองถ่ายฯจนต้องยกนิ้วให้
โดยเฉพาะพาร์ทเนอร์ทางการแสดงอย่าง นางเอกเรื่องราวดีดี “แพนเค้ก” ที่ต้องรับส่งบท ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก “เอริน” และ “อาม”
ทั้งคู่ต้องสื่อสารถึงกันและกันถ่ายทอดออกมาให้สมบูรณ์แบบ ถือเป็นงานยากสำหรับเด็กน้อยวัยใส ที่ต้องมารับบทดราม่าหนักๆ บทละครเข้มๆ ที่เต็มไปด้วยฉากดราม่าและน้ำตา

งานนี้ทำเอา แพนเค้ก เขมนิจ ขอชูป้ายไฟชื่นชมการแสดงคุณหลาน “น้องเรซซิ่ง” พร้อมบอกความในใจผ่านอินสตราแกรมส่วนด้วยข้อความว่า
“คำพูดที่จริงใจของอาม…เป็นพลังมากมายจริงๆ …อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของการแสดงที่เราไม่คาดคิด แต่แค่เชื่อ

อี ก ห  นึ่ง  ฉ า ก ย า ก ข อ ง แ พ น เ พ ร า ะ เ อ ริ น ผ่ า น เ รื่ อ ง ร า ว ม า ห ล า ย อ ย่ า ง ม า ก
พี่ เ ร ซ เ ล่ น ไ ด้ อ ย่ า ง เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ ม า ก จ ริ ง ๆ   ทำ ใ ห้ แพนรู้สึกได้มากมาย ดีใจที่ได้เล่นกับพี่เรซน้า รักรักรักลูกอามค้าบ”

ต า ม เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ แ ล ะ ลุ้ น ไ  ป กั บ ก า ร แ ส ด ง ข อ ง คู่ แ ม่ ลู ก  แพนเค้ก เขมนิจ แ ล ะ   ” น้ อ ง เ ร ซ ซิ่ ง ”
กั บ โ ค้ ง  สุด ท้ า ย ล ะ ค ร ด ร า ม่ า เ รื่ อ ง เ ยี่  ย ม “ส ง ค ร า ม เ งิ น ” ทุ ก คื น วั น เ ส า ร์ –  อ า ทิ ต ย์   เ ว ล า   2 1 . 4 5   น . ท า ง อ ม ริ น  ท ร์ ที วี   เ อ ช ดี   ช่ อ ง 3 4

ddKY8nN.jpeg
ddKYaPS.jpeg

ddKYVWV.jpeg
ddKYXKQ.jpeg
ddKYG3g.jpeg
ddKYpen.jpeg

ddKYJbW.jpeg
ddKYm41.jpeg
ddKYMd9.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *