‘น้องแพงแพง’ หลานสาว ‘ครูสลา’ ความสุขของตาวัย 61 ปี

ความสุขของตาวัย 61 ปี
‘ครูสลา’ หลงหลานสาว ‘น้องแพงแพง’ น่ารักน่าชังอย่างกับแฝด

นอกจากการอยู่เบื้องหลังหลายๆ ศิลปินดังแล้ว ล่าสุด ครูสลา คุณวุฒิ ก็ได้เริ่มอีกบทบาท อย่างการเป็นคุณตาของ แพงแพง หลานสาว จนมีโมเมนต์น่ารักๆ ของคุณตาและหลาน
โดยครูสลาได้โพสต์ภาพ พร้อมกับแคปชั่นว่า “นั่งมองฟ้า หลังฝนตกกับแพงแพงกันครับ” ซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นกันอย่างล้นหลามไม่นานหลังจากลง
ซึ่งหลังจากที่ลงโพสต์ดังกล่าวก็มีคนแสดงความเห็นเรื่องความเหมือนของครูสลาและหลาน รวมถึงหลายคนก็พูดถึงความร่มรื่นและบรรยากาศในภาพดังกล่าวด้วย

ปีที่ผ่านมา ครูสลาได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง) ประจำปี พ.ศ. 2564
ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่สร้างความดีใจอย่างมากให้กับเขา และที่ผ่านมาเขาก็มีงานคอมเมนเตเตอร์รายการ และผลักดันหลายศิลปินอย่าง แอ้ม ชลธิชา, มนต์แคน แก่นคูน, ไผ่ พงศธร และอีกมาก

ครูสลา ได้โพสต์รูปและความในใจว่า “ในโอกาสสำคัญ อีกวันหนึ่งของชีวิต ที่จะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม
เพลงมาร์ช วิทยาลัยครูอุบลราชธานี (มรภ.อุบลราชธานี ในปัจจุบัน) ก็แว่วมาบอกความรู้ให้แต่งกาย ในสี “เทา-ชมพู” สีประจำ วค.อุบลฯ สถาบันที่ฝึกหัวใจครู ให้กับ คนชื่อ “สลา คุณวุฒิ”

และครูสลาได้ทิ้งท้ายจนมีแฟนๆ มาแสดงความยินดีว่า “ในวันนี้ ขออนุญาตทำหน้าที่ เสมือนตัวแทนของทุกสิ่งที่มีส่วน
ส่งครูบ้านนอกคนหนึ่ง มาถึงจุดนี้ครับ พ่อบุญหลาย-แม่ก้าน คุณวุฒิ ร.ร. บ้านนาหมอม้า /ร.ร.ป่าติ้ววิทยา วค. อุบลราชธานี มสธ. /มจร./ม.ร.ภ. อุบลฯ/มข. :
พี่น้องวิชาชีพครู : ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา : บทเพลงลูกทุ่ง/วงการเพลงลูกทุ่ง : บ.gmm.แกรมมี่ /ชัวร์ออดิโอ/ท็อปไลน์ :
ช่อง one31/ช่อง เวิร์คพอย 23 : ลูกศิษย์ ศิลปินเพลงทุกท่าน : พี่น้องแฟนเพลงทุกคน และ ขอบคุณ ภาษาไทย ภาษาถิ่น ที่ทำให้ ผู้คนได้ยิน ถ้อยคำของความคิดผ่านท่วงทำนองเพลง”

ในปีที่ผ่านมา นาย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ไ ด้ แ ถ ล ง ร า ย ชื่ อ ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ ป ร ะจำปี 2564 และครูสลาได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ด น ต รี ไ ท ย ส  า ก ล -ป ร ะ พั น ธ์ เ พ ล ง  ไ ท ย ลู ก ทุ่ ง )  ซึ่ ง เ ป็ น โ ม เ ม น ต์ ที่ ส ร้  า ง ค ว า ม ดี ใ จ อ ย่ า ง ม า ก ใ ห้ กั บ เ ข า

ddlA0YQ.jpeg
ddlDMEN.jpeg
ddlAND2.jpeg
ddlABL1.jpeg
ddlAhhy.jpeg
ddlA7RS.jpeg
ddlA3X9.jpeg
ddlASun.jpeg
ddlAYMg.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *