‘พุฒิ-จุ๋ย’ จูงมือ ‘น้องพีร์เจ’ เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรก

หอบลูกชายบินข้ามทวีป
‘พุฒิ-จุ๋ย’ จูงมือ ‘น้องพีร์เจ’ เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรก อากาศดีมาก

เอ็นดูความน่ารัก น้องพีร์เจ ลูกชายสุดรักของ จุ๋ย วรัทยา กับ พุฒ พุฒิชัย น้องพีร์เจ โตไว 9 เดือนทำตามแม่บอก ร่าเริงเข้ากับคนง่าย
ชอบเล่นกับพ่อ ไม่ตื่นคน แจกยิ้มเก่ง ฟังแม่พ่อพูดรู้เรื่อง เรื่องเต้นพีร์เจสู้ตาย พ่อร้องเพลงไหนเต้นได้ ขวัญใจพี่ๆ แก้มยุ้ย ผมดำหัวเราะเก่ง
ล่าสุดแม่จุ๋ยสุดปลื้ม น้องพีร์เจ ยืนได้แล้ว แถมยังคลานเก่ง แม่จุ๋ยทำใจรอแล้ว เตรียมตัวเหนื่อยวิ่งไล่จับเจ้าตัวเล็กได้เลย

และล่าสุดได้พา 3 แม่ลูกพากันไปเที่ยวไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์ ได้มีภาพน่ารักๆให้เราได้ชมความน่ารักของ ‘น้องพีร์เจ’ ส่งตรงมาถึงพี่ๆทุกคนเลยค่ะ
แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ทั้งคู่ต้องเสียน้ำตากันไปหลายลิตรและเข้าใจหัวอกคนมีบุตรยากเป็นอย่างดี ฝากถึงคนที่กำลังต่อสู้เรื่องนี้อยู่ว่า
“ลูกเขาจะมาในจังหวะที่พร้อม แล้วพีร์เจก็เป็นจังหวะที่พุฒกับจุ๋ยพร้อมจริงๆ อยากให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ว่ามันจะมีหวังเสมอ ขนาดจุ๋ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆ
มันก็ยังมาได้ ต้องศึกษา ดูโภชนาการควบคู่กันไป ความเครียดถ้ากำจัดมันไม่ได้ จุดนึงแล้วคิดได้มันก็ต้องปล่อยสบายๆแล้วอยู่ๆก็มา”

พ่ อ เ ส ริ ม  “ กำ ลั ง ใ จ  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ มั น สำ คั ญ ม า ก ที่  จ ะ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ ข า ถึ ง เ ป้ า ห ม า ย ”  พู ด ม า ถึ ง จุ ด นี้ แม่ ช ม   อิ น ม  า ก ใ น ฐ า น ะ ค น มี ป ร ะ ส บ  ก า ร ณ์ ร่ ว ม จึ ง ข อ ฝ ากด้วย
“อ ย า ก  จ ะ บ อ ก  ข อ นิ ด นึ  ง ค น ร อ บ ข้ า ง อ ะ เ ร า รู้ เ ล ย ว่  า สิ่ ง นึ ง ที่ ต้ อ ง เ จ อ คื  อ เ มื่ อ ไ ห ร่ มี อ ะ ?  เ มื่ อ ไ ห ร่ มี ข่ า ว ดี อ ะ ?
ผู้ ห ญิ ง ที่ ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร  นี้ คื อ เ ร า โ ด น ทั้  งฮ  อ ร์ โ ม น  มั น เ อ ฟ เ ฟ ก ต์  เ รื่ อ ง อ า ร ม ณ์ เ ร า  คื อ บ า ง ที ถ้  า รู้ ว่ า ค น ที่ เ ค้ า พ  ย า ย า ม อ ยู่   อ ย่ า ไ ป ทั ก   บ า ง ที มั น ใ  จ เ สี ย”

ddPbbcf.jpeg
ddPblyq.jpeg
ddPbAj8.jpeg

ddPbDTz.jpeg
ddPb2B0.jpeg
ddPbO0b.jpeg

ddPbn0I.jpeg
ddPbrcP.jpeg
ddPb82t.jpeg
ddPbHye.jpeg
ddPbXTl.jpeg
ddPbalk.jpeg
ddPbpvv.jpeg
ddPbpvv.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *