เคาะแล้ว ‘วันนอร์’ เซ็นแล้วโหวตครั้งสุดท้าย

เตรียมปิดสวิตช์นายกคนที่30
เคาะแล้ว ‘วันนอร์’ เซ็นแล้วโหวตครั้งสุดท้ายวันที่ 4 ส.ค. นี้

“วันนอร์” มีคำสั่งเรียกประชุมร่วมรัฐสภา โหวตนายกรัฐมนตรี 4 ส.ค.นี้
พร้อมถกแก้ไข มาตรา 272 ปิดสวิตช์ สว. ที่พรรคก้าวไกลเสนอ
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 27 ก.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการรัฐสภา
ได้ออกหนังสือด่วนมาก ที่ สผ 0014/ร 5 เรื่องประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถึงสส. และ สว.
เนื่องด้วยประธานรัฐสภา ได้มีคำสั่งให้นัดร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันศุกร์ที่ 4 ส.ค. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
โดยมีวาระเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ 1.พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ 2.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พุทธศักราช …. (ยกเลิกมาตรา 272) ที่นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะเป็นผู้เสนอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *