คุณอ้น เบรกภารกิจ อดกินผัดไทยร้านโปรด เตรียมกลับสหรัฐพรุ่งนี้

ขอยกเลิกกำหนดการทุกอย่าง
คุณอ้นเบรกภารกิจ อดกินผัดไทยร้านโปรด เตรียมกลับสหรัฐพรุ่งนี้

คุณอ้นเบรกภารกิจ ขอพักผ่อนเป็นการส่วนตัว โดยยกเลิกกำหนดการต่างๆ รวมถึงอดไปทาน ผัดไทยของโปรด
และไม่ได้ไปงานเลี้ยงต้อนรับ พ.ท.หญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ต สาวไทยที่เป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เนื่องจากไม่ต้องการ

เดินทางไปในจุดพลุกพล่านเป็นที่สนใจของผู้คน ได้แต่นั่งคุยกับเพื่อนๆที่ตามมาจากสหรัฐฯและโทรศัพท์คุยกับเพื่อนในประเทศ
ไทยในโรงแรมที่พัก ส่วนกำหนดเดินทางกลับสหรัฐฯ ยังเป็นวันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค.ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง การเดินทาง
มาประเทศไทย ของ คุณอ้น วัชเรศร
วิวัชรวงศ์ พระโอรสองค์ที่ 2 ในพระบ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะเ จ้ า อ ยู่หั ว เพื่อปฏิบัติภารกิจ

ส่วนตัว โดยเดินทางมาถึงไทยเมื่อคืนวันที่ 7 ส.ค. และมีกำหนดอยู่ในประเทศไทย 1 สัปดาห์ ระหว่างพำนักในไทย
คุณอ้น ได้เดินทางเข้ากราบสักการะศาลหลักเมือง สักการะศาลพระพรหมเอราวัณ รวมถึงไปเยี่ยมเด็กๆ ที่มูลนิธิเด็ก
อ่ อ น ใ น ส ลั ม แ ล ะ นั่ ง ร ถ ตุ๊ ก ๆ ช ม ก รุง ทำให้กลายเป็นจุดสนใจของประชาชนคนไทยจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ส.ค.
คุณอ้น วัชเรศรไปทำบุญถวายเพลพระและสามเณรที่วัดยานนาวา เขตสาทร กทม. แล้วเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร
พ ร ะ อั ย กา พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะบ ร ม ช น ก า ธิ เ บ ศ ร ม ห า ภู มิ พล อดุ ล ย เ ด ช ม ห า ร
าช บรมนาถบพิตร และสักการะอัฐิสมเด็จ พ ร ะ สั งฆราชเจ้า กร ม ห ล ว งวชิรญ าณ สั ง ว ร สั ก ก า ร ะ พ ร ะไ พ รี พิ นาศ ที่วัด บ ว ร นิ เ วศวิหาร พร้อมเข้าเยี่ยมตำหนักที่เคย
เป็นสถานที่พำนักขณะมาบวชเณรเมื่ออายุได้ 11 ปี ที่วัดบวรฯ โดยมีกลุ่มคนทั่วไปพากันมาติดตามท่านอ้นจำนวนมาก

สำหรับความเคลื่อนไหวของท่านอ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 ส.ค. ท่ า น อ้ น ไ ด้ เ ก็ บ ตั ว พั กผ่ อ น อ ยู่ ที่ ในโรงแรมที่พัก
พ ร้ อ ม ย ก เ ลิ ก กำ ห น ดการที่จะไปในจุดที่มีคนจำนวนมาก เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ ป็ น ที่ ส น ใ จข อ ง ผู้ ค น ม า ก จ น เ กิ น ไ ป
โด ย ใ น ช่ ว ง เ ช้าได้อยู่ที่โรงแรมพร้อมกับเพื่อนๆที่ติดตามมาจากประเทศสหรัฐฯ และได้ติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์กับเพื่อนๆ ในประเทศไทย

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

MM8ePn.jpeg
MM8F9W.md.jpeg
MM8Ib2.md.jpeg
MMH7r9.md.jpeg
MM8Mp1.md.jpeg

MMHd4y.md.jpeg
MMH0QD.md.jpeg
MMHYdJ.md.jpeg
MMHzZb.md.jpeg
MMH4sf.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *