‘เบสท์ รักษ์วนีย์’ ตอบชัดว่าที่คนรักอายุ 50

พร้อมมีแฟนใหม่แล้ว!
หลุดปาก ‘เบสท์ รักษ์วนีย์‘ ตอบชัดว่าที่คนรักอายุ 50

เป็นลูกตลกที่นอกจากจะมีความสามารถและเก่งเรื่องการทำคอนเทนต์แล้ว เธอยังเป็นสาวที่สวยมากๆ เลยทีเดียว

สำ ห รั บ เ บ ส ต์ รั ก ษ์ ว นี ย์ ห รื อ เ บ ส ท์ คำ สิ ง ห์ ลู ก ส า ว ค น ส ว ย ข อ ง ส ม รั ก ษ์ คำ สิ ง ห์

ที่ เ รี ย ก ว่ า เ ป็ น ยู ทู ป เ บ อ ร์ 3 ล้ า น ซั บ ส า ม า ร ถ ทำ เ งิ น ไ ด้ ห ลั ก แ ส น เ ล ย ที เ ดี ย ว

เบสท์ คำสิงห์ เรียกว่าเป็นทายาทนักมวยที่เรียกว่าสวยและมีผู้ติดตามมากมายเลยทีเดียว โดยความสวยของเธอนั้น

ทำให้เธอเคยผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายในเวทีมิสทีนไทยแลนด์ปี 2016 อีกด้วย เธอจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2

ที่เรียกว่าเป็นสาวกิจกรรมตัวแม่เลยก็ว่าได้ เพราะว่าไม่ว่าจะมีงานอะไรเธอก็มักจะมีส่วนร่วมกับโรงเรียนอยู่เสมอ โดยตอนนี้เธอศึกษาที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยเธอมีช่อง Youtube ชื่อ Kamsing Family มีผู้ติดตามมากวว่า 3 ล้านซับ ซึ่งเป็นผลงานจากการทำช่องมาตั้งแต่ช่วงปิดเทอมชั้น ม. 6 เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเธอนั่นเอง

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังมากฝีมืออย่าง เบสท์-รักษ์วนีย์ คำสิงห์

งานปังงานแน่น แต่สำหรับเรื่องหัวใจเธอเพิ่งโสด ท่ามกลางกำลังใจที่ส่งให้เธอล้นหลาม

ล่ า สุ ด เ ธ อ ก็ เ ปิ ด ใ จ ใ น ร า ย ก า ร ช า ใ จ S h a r i n g เ ปิ ด เ ผ ย ถึ ง ส เ ป ค ห นุ่ ม ที่ บ อ ก ว่ า

สเปคหนุ่มที่อยากมีอนาคตด้วย หนูเป็นคนชัดเจนมากๆนะ มีสเปคตั้งแต่เด็กๆและทุกวันนี้ยังเป็นอยู่

ก็คือชอบคนที่โตกว่า ถามว่า 50? เอาจริงนะหนูไม่ติด แต่คนอาจจะมองว่าคบกับคนแก่เธอต้องอยากได้สมบัติเขารึป่าว

ช า ว เ น็ ต ต้ อ ง ถ า ม งี้ แ ต่ ใ น ค ว า ม จ ริ ง ถ้ า โ ต ก ว่ า แ ล้ ว คุ ย รู้ เ รื่ อ ง อ ะ ไ ด้ เ ล ย คื อ ห นู เ ป็ น ผู้ นำ ค ร อ บ ค รั ว

คนนั้นก็ต้องเป็นผู้นำกว่าหนู ต้องดูแลเราและลูกได้ บริวาร ครอบครัวเราและเขา

ได้เลย ถ้าโตกว่าเราไม่กี่ปี แต่ความคิดที่โตอะได้ การวางแผนอนาคตเลย”

ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

796547.md.jpeg
796548.md.jpeg
796549.md.jpeg
796550.md.jpeg
796551.md.jpeg
796552.md.jpeg
796553.md.jpeg
796554.md.jpeg
796555.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *