‘ท่านอ่อง’ กลับไทยอีกคน ตั้งใจมาไหว้ ‘ร.9’

กลับครั้งนี้มาไหว้ ร.9!
โซเชียลตาดี ท่านอ่อง ถ่ายภาพคู่ ท่านอ้น หลังเหยียบไทยอีกครั้ง

จากกระแสข่าวที่มีมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเดินทางกลับมายังประเทศไทยของท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ พระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเป็นการกลับมาเยือนแผ่นดินเกิดครั้งแรกในรอบ 27 ปีซึ่งก็มีสื่อ และประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำลังให้ความสนใจว่าพี่น้องคนอื่น ๆ

รวมถึงมารดา จะมีโอกาสที่ได้กลับมาประเทศไทยหรือไม่ จากกระแสข่าวที่มีมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเดินทางกลับมายังประเทศไทยของ วัชรเรศร วิวัชรวงศ์

พ ร ะ ร า ช โ อ ร ส พ ร ะ อ ง ค์ ที่ 2 ใ น พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ว ชิ ร เ ก ล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว

ซึ่งเป็นการกลับมาเยือนแผ่นดินเกิดครั้งแรกในรอบ 27 ปี ซึ่งก็มีสื่อและประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

พร้อมทั้งกำลังให้ความสนใจว่าพี่น้องคนอื่น ๆ รวมถึงมารดาจะมีโอกาสที่ได้กลับมาประเทศไทยหรือไม่ นั่นทำให้เมื่อวานนี้ (8 ส.ค. 2566)

ท่านอ่อง นายแพทย์จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ พระราชโอรสองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โพสต์ข้อความขึ้นสตอรี่เฟซบุ๊ก Chakriwat Vivacharawongse

มี ใ จ ค ว า ม ว่ า ยั ง ไ ม่ มี ก า ร เ ชิ ญ อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร พ ว ก เ ร า ยั ง เ ค า ร พ ใ น คำ สั่ ง ต อ น แ ร ก แ ล ะ N o o f f i c i a l i n v i t a t i o n . S t i l l
r e s p e c t f u l o f t h e o r i g i n a l o r d e r

ล่าสุด ทวิตเตอร์ Deep Blue Sea ของ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ทวีตข้อความพร้อมรูปภาพระบุว่า ท่านอ่อง กลับไทยอีกคน 2 พี่น้อง ได้อยู่ด้วยกันในไทยครั้งแรก

ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ ตั้งใจมานาน มาไหว้ เสด็จทวด ที่ทรง เป็นแรงบันดาลใจให้เรียนหมอ ช่วยคนยากจน ไหว้ เสด็จปู่ ร.9 ที่ รพ.ศิริราช-มาเที่ยว-มารับพี่ชายกลับ

ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

F3YvgqlbUAA1Poy.md.jpeg
w1200-1.md.jpeg
w1200-2.md.jpeg
w1200-3.md.jpeg
w1200.md.jpeg

1691904868802.jpeg

dWdR4ZI.md.jpeg

dWdiGr9.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *