เปิดโพสต์ ‘ท่านอ้น’ พูดแบบนี้หลังใช้ชีวิตบนรถไฟฟ้า

ประชาชนแห่ถูกใจ!
เปิดโพสต์ ‘ท่านอ้น’ พูดแบบนี้หลังใช้ชีวิตบนรถไฟฟ้าเมืองไทย

เป็นที่พูดถึงและจับตามองอย่างมากของประชาชนชาวไทย ที่หลังจาก

ท่านอ่อง น้องชาย ท่านอ้น เดินทางกลับไทยอีกคน มาไหว้ เสด็จทวด-เสด็จปู่ ร.9 เลื่อนเดินทางกลับสหรัฐ

ห ลั ง จ า ก ที่ วั ช เ ร ศ ร วิ วั ช ร ว ง ศ์ โ อ ร ส ค น ที่ 2 ใ น พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว เ ดิ น ท า ง ก ลั บ ม า ยั ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

และเตรียมกลับสหรัฐอเมริกา ล่าสุด นายแพทย์ จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ น้องชาย ได้เดินทางกลับมาไทยอีกคน

ท่าuอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ได้โพสต์ภาพการเดินทางระหว่างอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

โดยได้เดินทางไปทำบุญที่วัด ที่บ้านเด็ก และเดินทางท่องเที่ยว จ.อยุธยา เดินเยาวราช

โดยล่าสุด ท่าuอ่อง นายแพทย์ จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ ก็เดินทางถึงประเทศไทย และเดินทางไปสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ล่ า สุ ด ท่ า น อ้ น วั ช เ ร ศ ร วิ วั ช ร ว ง ศ์ ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ ข ณ ะ เ ดิ น ท า ง ด้ ว ย ข น ส่ ง ส า ธ า ร ณ ะ ด้ ว ย สี ห น้ า ยิ้ ม แ ย้ ม แ จ่ ม ใ ส

ซึ่งได้เดินทางโดยสารรถไฟฟ้า BTS โพสต์ระบุว่า “วันนี้เพื่อนๆพามานั่งรถไฟ BTS เ ป็ น ค รั้ ง แ ร กป ร ะ ทั บ ใ จ ว่ า ส ะ อ า ด ก ว่ า ร ถ ไ ฟ ใ ต้ ดิ น ที่ นิ ว ย อ ร์ ก ที่ นิ ว ย อ ร์ ก ส า มั ญ ช น เ ร า ก็ นั่ ง ร ถ ไ ฟ ใ ต้ ดิ น ไ ป ทำ ง า น ทุ ก วั น ( ผ ม นั่ ง ส า ย สี่ ทุ ก วั น ) ภู มิ ใ จ ว่ า ข อ ง ที่ กรุงเทพสบายกว่า ”

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

1691927145239.md.jpeg
1691927152875.md.jpeg
53a6bc2a0e56413c00650cbd08dece2f.md.jpeg
2da20d86fef254f0d.md.jpeg

No description available.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *