ท่านชายอ้น วัชเรศร เผยกำหนดการ เตรียมเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาแล้ว

บอกลาเมืองไทยอีกครั้ง
ท่านอ้น-ท่านอ่อง เผยกำหนดการ เตรียมเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาแล้ว

เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาเยี่ยมประเทศไทยครั้งแรกในรอบ 27 ปี ของ ท่านชายอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ พระโอรสองค์ที่ 2
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัวและท่องเที่ยวได้สร้างความปีติยินดีแก่ประชาชนชาวไทย

ที่ทราบข่าวและได้มีโอกาสต้อนรับ โดยหลังจากอยู่ในไทยประมาณ 1 สัปดาห์และ ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์
น้องชาย ที่ เ ดิ น ท า ง ก ลั บ ไ ท ย ม า อี ก ค น  พร้อมไป รพ.ศิริราช ร่วมสักการะพระราชานุสาวรีย์เสด็จทวด “สมเด็จพระมหิ

ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก-สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร สำหรับการเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาของ ท่านชายอ้น และท่านชายอ่อง มีกำหนดเดินทางกลับพร้อม

กันในเวลา 02.50 น. วันที่ 15 ส.ค. ด้วยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเดินทางไปเช็กอินที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 23.50 น. วันที่ 14 ส.ค. เป็นอันสิ้นสุดการเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทย หลังจากบ้าน

เกิดเมืองนอนไปอยู่ต่างประเทศนานถึง 27 ปี ก่อนหน้านี้ วันที่ 13 สิงหาคม 2566 หลังจากที่ ท่านชายอ้น เลื่อนกำหนดการบินกลับ
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า เ นื่ อ ง จ า ก ท่ า น อ่ อ ง น้อง ช า ย ท่ า น อ้ น ไ ด้ ก ลั บ ม า ยั ง ป ร ะ เทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ล่าสุด ท่านอ้นโพสต์รูปภาพนั่ง
ทานผัดไทยที่เคยบอกว่าอยากทาน ชาวเน็ตคอมเมนต์ยินดีและมีการเผยกำหนดการบินกลับอเมริกาของท่านอ้นและท่านอ่อง

กำหนดวันชัดเจนแล้ว วันเดียวกันนี้ ท่านอ้นยังได้โพสต์ข้อความ เ ล่ า ถึ ง บ ร ร ย า ก า ศป ร ะ ทั บ ใ จ จากการเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส
มีข้อความว่า “วันนี้เพื่อนๆพามา นั่งรถไฟ BTS เป็นครั้งแรก ประทับใจว่าสะอาดกว่ารถไฟใต้ดินที่นิวยอร์ก ที่ นิ ว ย อ ร์ ก ส า มั ญ ช น เรา
ก็นั่งรถไฟใต้ดินไปทำงานทุกวัน (ผมนั่งสายสี่ทุกวัน) ภู มิ ใ จ ว่ า ข อ ง ที่ ก รุ ง เ ท พ ส บ า ย ก ว่ า

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dW08tln.md.jpeg
dW08TtS.md.jpeg
dW08wGg.md.jpeg
dW08KfW.md.jpeg
dW08Zq2.md.jpeg
dW08cH1.md.jpeg
dW08i7y.md.jpeg
dW08RgD.md.jpeg
dW08xC9.md.jpeg
dW08QFJ.md.jpeg
dW08qtb.md.jpeg
dW085of.md.jpeg
dW08EGa.md.jpeg
dW08bfq.md.jpeg
dW08EGa.md.jpeg
dW08bfq.md.jpeg
dW08j5z.md.jpeg
dW08lH8.md.jpeg
dW08DSR.md.jpeg
dW08Ai0.md.jpeg

dW0MARZ.md.jpeg

dW0MlX0.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *