‘ท่านอ้น-ท่านอ่อง’ บินกลับอเมริกาผิดคาด

บินกลับผิดคาดทั้งหมด!
เผยนาที ‘ท่านอ้น-ท่านอ่อง’ ซุ่มเงียบย่องออกสนามบินกลับอเมริกา

เมื่อเวลา 23.13 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2566 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อ ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์

พร้อมด้วย ท่านอ่อง นายแพทย์จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ เดินทางมาถึงอาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ

เพื่อกลับนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยสายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ อีเค 377

ในเวลา 02.50 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2566 โดยการเดินทางกลับครั้งนี้จะพักเปลี่ยนเครื่องบิน ที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ก่ อ น จ ะ บิ น ต่ อ ไ ป ที่ น ค ร นิ ว ย อ ร์ ก ด้ ว ย ส า ย ก า ร บิ น เ อ มิ เ ร ต ส์ แ อ ร์ ไ ล น์ เ ที่ ย ว บิ น ที่ อี เ ค 2 0 1

ระหว่างที่ ท่านอ้น-ท่านอ่อง กำลังจะเช็กอินเพื่อขึ้นเครื่องบิน บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

มีประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจเข้าไปทักทายและขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่ง ท่านอ้น-ท่านอ่อง ได้ยกมือไหว้ทักทาย

และพูดคุยกันผู้ที่เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศร่วมบันทึกภาพและรายงานข่าวดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ต่อมา ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ ได้เปิดเผยความรู้สึกกับสื่อมวลชน โดยมีท่านอ่อง นายแพทย์จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ ยืนอยู่ข้างๆ ว่า

กล่าวว่า ขอบคุณมากครับที่มาส่ง อาทิตย์นี้ค่อนข้างยุ่งเหยิงหน่อย เราก็มาแค่ไม่กี่วัน ผมมาเจ็ดวันแปดวัน น้องมาก็มาสามสี่วัน

ก็เป็นอาทิตย์ที่ไปค่อนข้างเร็ว มีหลายอย่างที่เราอยากจะทำอยากจะดูที่เมืองไทย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะเติมให้เต็ม

แต่เวลาก็น้อยเกินไป ตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้ก็ได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่เราพบเจอ ก็ได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายวิถีชีวิต

ไ ด้ คุ ย กั บ เ ค้ า ค่ อ น ข้ า ง ใ ก ล้ ชิ ด แ ล ะ ไ ด้ เ รี ย น รู้ ห ล า ย อ ย่ า ง เ กี่ ย ว กั บ เ พื่ อ น ช า ว ไ ท ย ข อ ง เ ร า ใ น ป ร ะ เ ท ศ นี้ ห ลั ง จ า ก ที่ แ ย ก จ า ก กั น ม า น า น

ก็ได้เติมเต็มในหัวใจอีกทีหนึ่ง อะไรที่เป็นช่องโหว่ในรูของหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็ม เป็นความรู้สึกที่ดีเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dWSNSjQ.md.jpeg
dWSNYvS.md.jpeg
dWSN4Nn.md.jpeg

dWSNB8W.md.jpeg
dWSNkc1.md.jpeg

dWSN3sy.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *