ชี้ชะตา พิธา ลุ้น ศาล ธรน. พิจารณาคำร้อง เสนอชื่อโหวตนายกฯ ซ้ำ

ชี้ชะตา พิธา ลุ้น ศาล ธรน. พิจารณาคำร้อง เสนอชื่อโหวตนายกฯ ซ้ำ

ถือเป็นอีกวันที่จะชี้ชะตา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า คณะกรรมการ
ไต่สวน ชงยกคำร้อง พิธา เหตุไม่พบไอทีวีประกอบกิจการอยู่-มีรายได้จากสื่อ ในช่วงที่สมัคร สส. แต่ยัง
ต้องลุ้นอนุฯวินิจฉัยสอบเพิ่ม ขณะที่ นาย พิธา เองก็ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้พร้อมทั้งตั้งคำถามว่า “จงใจ

กลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่?” เกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานล่าสุดว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมเพื่อ
พิจารณา กรณี ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรร กรณีรัฐสภามีมติตีความว่าการ
เสนอชื่อนาย พิ ธ า ลิ้ ม เ จ ริ ญ รั ต น์ ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบใน

รอบที่ 2 เป็นญัตติทั่วไป ต้องห้ามนำเ ส น อ ญั ต ติ ซ้ำ อี ก ต าม ข้ อ บั ง คั บ ก า รป ร ะ ชุ ม รั ฐ ส ภ า พ.ศ.2563 ข้อ 41
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 3 วรรคสอง, มาตรา 5 วรรคหนึ่ง, มาตรา 25 วรรคสาม และมาตรา 27 หรือไม่ พร้อมกับมี
คำขอให้ชะลอการโหวตนายกฯ ออกไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย โดยพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุม เมื่อ
วันที่ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่ง ศ า ล รั  ฐ ธ ร ร ม นู ญ เห็นว่า คำ ร้ อ ง นี้ มี ป ร ะ เ ด็ น สำ คั ญ ที่ ต้ อ ง พิ จ า ร ณ า อย่างรอบคอบ

และมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงให้เลื่อนการพิจารณา
มาเป็นวันที่ 16 ส.ค. เนื่องจากคำร้องดังกล่าว ต้องให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบ

การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป และให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่ 3 (นางปัญญารัตน์
นันทภูษิตานนท์ และคณะ) ทุกรายว่า เป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภา โดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภาย

ในวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับผลการวินิจฉัยของศาลรัฐ
ธรรมนูญในเบื้องต้นวันนี้ คาดว่าจะออกได้ 3 แนวทาง คือ 1.ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง 2.ศาลรัฐธรรมนูญ
รับคำร้อง แต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกฯ 3.ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง และมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อน

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWz0pFu.md.jpeg
dWz0aC0.md.jpeg
dWz0GtZ.md.jpeg
dWz0JlI.md.jpeg
dWz0LGP.md.jpeg
dWz0mft.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *