เปิดนาที ‘ทิม พิธา’ พูดความจริงเรื่องความสัมพันธ์ ทำแบบนี้ 2 ครั้ง

ออกมาขอโทษ ‘แอฟ ทักษอร’
เปิดนาที ‘ทิม พิธา’ พูดความจริงเรื่องความสัมพันธ์ ทำแบบนี้ 2 ครั้งเพราะเหตุนี้

ขอใช้โอกาสนี้อธิบาย พ่อเผยความจริง ทิม พิธา เผยชัดๆสถานะ แอฟ

ขอโทษมือลั่นทำให้เกิดความเข้าใจผิด แจงเหตุรีสตอรี่ แอฟ 2 ครั้ง

ยังเป็นที่จับตากองเชียร์ทีมจิ้นหลายคนยังเชียร์ ทิม พิธา กับนางเอกสาว แอฟ ทักษอร

ยิ่งล่าสุด พ่ อ ส้ ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว รั ว รี ส ต อ รี่ ไ อ จี ข อ ง แ ฟ น ค ลั บ แ ถ ม ยั ง มี ก า ร รี ส ต อ รี่ ไ อ จี ที่ มี รู ป แ ล ะ ค ลิ ป

แอฟ ถึง 2 รอบ ที่เจ้าตัวร้องเพลงคืนนี้ขอหอม ขณะ แอฟ อ อ ก ม า เ ปิ ด ใ จ ข ณ ะ หั ว ใ จ มี เ บ อ ร์ ห นึ่ ง ใ น ด ว ง ใ จ ที่ กำ ลั ง คุ ย กั น อ ยู่ แ ล้ ว

ล่าสุด มาออกรายการ คนดังนั่งเคลียร์ ช่อง8 เมื่อ อาจารย์ยิ่งศักดิ์

ถ า ม ถึ ง ข่ า ว ค ร า ว กั บ น า ง เ อ ก ส า ว ว่ า กิ๊ ก กั๊ ก กั น มี วี่ แ ว ว เ ป็ น จ ริ ง ห รื อ เ ป ล่ า พิธา ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใด

ความจริงคือเพื่อนกัน ต้องขอใช้โอกาสนี้อธิบายว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

ส่วนที่มีการรีสตอรี่ที่มีภาพ แอฟ 2 ครั้ง นั้น พิธา กล่าวว่า เมื่อวานมีมือลั่น เป็นอุบัติเหตุ เพราะเดินทาง

แล้วเล่นอินสตาแกรมกับพี่น้องประชาชน แล้วมีคนมาบอกช่วยรีสตอรี่ให้หน่อยแล้วจะตั้งใจเรียน จะตั้งใจดูแลสุขภาพ

ผมก็ว่างๆ อยู่ ก็เล่นสนุก พอเล่นไปแล้วมันจะใกล้เที่ยงคืน รีไปเป็นร้อยๆคน คงไม่ได้มีเจตนาอะไรไปมากกว่านั้น

ก็ต้องขอโทษคุณแอฟ ไว้ ณ ที่นี่ด้วย ทำ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ผิ ด แล ะ ข อ โ ท ษ ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ค น ด้ ว ย เ ร า เ ป็ น เ พื่ อ น ที่ ดี ต่ อ กั น มื อ ลั่ น เ ท่ า นั้ น

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

MtSkiz.webpMtS9IR.jpeg

MtS3C8.jpeg

Mtd4ft.jpeg
MtdYGP.jpeg
MtdNqe.jpeg

MtdBHl.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *