ท่านอ้นวัชเรศวร โพสต์ภาพแรกหลังเดินทางกลับนิวยอร์ก

โพสต์ภาพแรกหลังเดินทางกลับนิวยอร์ก!
‘ท่านอ้น’ เผยชีวิตกลับจากบ้านเกิดฝันอันสวยงาม

ภายหลังจาก ท่านอ้น วัชเรศวร วิวัชรวงศ์ และ ท่านอ่อง นายแพทย์จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ สองพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินทางกลับมาประเทศไทย เป็นครั้งแรกในรอบ 27 ปี
แล้วเดินทางกลับสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี มหานครนิวยอร์ก ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ท่านอ้นวัชเรศวร ได้โพสต์ข้อความแรกลงเฟซบุ๊กส่วนตัว Vacharaesorn Vivacharawongse หลังเดินทางกลับถึงเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่ง ท่านอ้นวัชเรศวร โพสต์รูปภาพในอิริยาบถสบายๆ ขณะรับประทานพิซซ่า พร้อมระบุข้อความว่า กลับสู่เมืองนิวยอร์ก หลังจากฝันอันสวยงาม กลับไปทํางาน
กลับไปทํางานประจํา กลับไปรถไฟใต้ดิน และแน่นอน กลับไปนิวยอร์กพิซซ่า memoryofpadthai

วัชเรศร วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านอ้นวัชเรศวร เกิดเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2524 เป็นโอรสหรือลูกชายคนรอง ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเกิดกับ สุจาริณี วิวัชรวงศ์
โ ด ย มี พี่ น้ อ ง ร่ ว ม ม า ร ด า เ ดี ย ว กั น อี ก 4 ค น ไ ด้ แ ก่ จุ ฑ า วั ช ร วิ วั ช ร ว ง ศ์ พี่ ช า ย ค น โ ต, นพ.จั ก รี วั ช ร วิ วั ช ร ว ง ศ์ น้อ ง ช า ย ค น ก ล า ง,
ดร.วั ช ร วี ร์ วิ วั ช ร ว ง ศ์ น้ อ ง ช า ย ค น เ ล็ ก แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า ลู ก เ ธ อ เ จ้ า ฟ้ า สิ ริ วั ณ ณ ว รี น า รี รั ต น ร า ช กั ญ ญ า ก นิ ษ ฐ า อ ง ค์ สุ ด ท้ อ ง

ข่าวทั่วไป ข่าวเด็ดประเด็นออนไลน์ บันเทิงหน้าหนึ่ง คนจะรวยช่วยไม่ได้

dWfe88k.jpeg
dWfeGTQ.jpeg

dWfemBg.jpeg
dWfeXcE.jpeg

dWfeV0v.jpeg
dWfmYlb.jpeg

dWfm0F9.jpeg
dWfeM71.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *