หลุดสะพัดโผครม. พรรคเพื่อไทย 19 ตำแหน่ง ดีลเก้าอี้ใหญ่มาเพียบ

ดีลลับเก้าอี้ใหญ่มาเพียบ!
หลุดสะพัดโผคณะรัฐมนตรี เพื่อไทย ได้ 19 ตำแหน่ง.

กลายเป็นกระแสขึ้นมาทันทีหลังมีการหลุด โผครม. พรรคเพื่อไทย ออกมาถึงบุคคลที่คาดว่า จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ในรัฐบาลเพื่อไทย
โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย อาทิ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผบ.ตร. น้องชาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีชื่อ นายอาทิตย์ นันทวิทยา ซีอีโอ SCBX กับ นายประสงค์ พูนธเนศ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
ส่วน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กับ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ
อดีตที่ปรึกษาพิเศษตร. น้องชาย นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีชื่อ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน กับ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงไทย และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะมีคนกลาง เข้ามารับตำแหน่ง แต่จะใช้โควต้าของเพื่อไทย

ทั้ ง นี้  สำ ห รั บ พ ร ร ค ร่ วม รั ฐ บ า ล ใ ห ม่   ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  พรรคเพื่อไทย -ภูมิใจไทย-พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ -ร ว ม ไ ท ย ส ร้ า ง ช า ติ – ชาติไทยพัฒนา-ประชาชาติ- 8 พรรคเล็ก ฐานเสียง 314 ที่นั่ง

โ ด ย สั ด ส่ ว น ที่ แ ต่ ล ะ พ ร ร ค จะ ไ ด้ รั บ โ ค ว ต้ า รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ ก อ บ ด้ ว  ย เ พื่ อ ไ ท ย  7 ร ม ว. 7 ร ม ช .  ร ว ม  14 ตำ แ ห น่ ง

ภู มิ ใ จ ไ ท ย  4 ร ม ว . 4 ร ม ช . ร ว ม  8 ตำ แ ห น่ ง  ส่ว น   พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ – ร ว ม ไ ท ย ส ร้ า ง ช า ติ   เท่ า กั น ที่   2 ร ม ว . 2 ร ม ช. เ ป็ น ต้ น

ข่าวทั่วไป ข่าวเด็ดประเด็นออนไลน์ คนจะรวยช่วยไม่ได้ บันเทิงหน้าหนึ่ง

dWhM122.jpeg
dWhMKF1.jpeg

dWhMcTy.jpeg
dWhMglD.jpeg

dWhMiG9.jpeg
dWhMQqb.jpeg

dWhMbF8.jpeg
dWhMOCz.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *