ภาษากาย ณัฐวุฒิใสยเกื้อ เกือบปล่อยโฮและร้องไห้กลางรายการ

เกือบปล่อยโฮและร้องไห้กลางรายการ!
วิเคราะห์ภาษากาย ‘ณัฐวุฒิใสยเกื้อ’ ประคองอารมณ์กว่า 1 ชั่วโมง

คุณ ณัฐวุฒิใสยเกื้อ มีภาษากายของความอึดอัดใจ และการเก็บอารมณ์ลบที่หนักหน่วงตลอดทั้งรายการ กรรมการข่าวคุยนอกจอ โดยเฉพาะนาทีที่ 1:06:21 ในรายการเขาเกือบจะปล่อยโฮและร้องไห้ออกมา

ความอึดอัดใจ ความเครียด และความเศร้าใจ ปรากฎออกมาในภาษากายของคุณเต้นชัดเจน แม้คุณ ณัฐวุฒิใสยเกื้อ
จะพยายามยิ้มและประคองอารมณ์ให้ได้ตลอดกว่า 1 ชั่วโมงในรายการ แต่ภาษากายของความเสียใจ อึดอัดใจ และเครียดก็ปิดไม่มิด อันที่สังเกตชัดคือ inward lip roll หรือ เม้มปาก ที่ควบคู่กับน้ำตาที่คลอเบ้าตา

นายสรยุทธ ถามว่า มั่นใจว่า นายเศรษฐาได้ นาย ณัฐวุฒิใสยเกื้อ กล่าวว่า ผู้ใหญ่ คนสำคัญในพรรค ยืนยันว่าจะได้แน่นอน และจากที่ติดต่อ ส.ว.ที่พอรู้จัก มีสายสัมพันธ์
กลุ่มนั้นยืนยันว่าจะยกมือให้ ส่วนตัวผม ผมว่าปลอดภัยแล้ว เชื่อแบบนั้น จึงตัดสินใจที่จะจากออกมา แต่ความเป็นเพื่อนยังอยู่

“ส่วนในอนาคตจะไปช่วยหาเสียงให้พรรค พท.เหมือเดิม หรือจะย้ายไปอยู่พรรค ก.ก. หรือไม่ ผมยังไม่ได้คิดเลย ตอนนั้น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะทำพรรคตอนแรก

ก็ ม า ห า ผ ม เ ห มื อ น กั น ตั้ ง แ ต่ ที่ ยั ง ไ ม่ มี ชื่ อ พ ร ร ค อ น าค ต ใ ห ม่ ด้ว ย แ ต่ ต อ น นั้ น พ ร ร ค พท.โ ด ย ป ฏิ วั ติ อ ยู่
จ ะ ใ ห้ ผ ม เ ดิ น อ อก จ า ก บ้ า น ทั้ ง ที่ เ ข า โ ด น ป ฏิ วั ติ อ ยู่ มั น ก็ ไ ม่ ใ ช่ ผ ม วิ ถี ค น ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ห็ น ด้ ว ย ห รื อ ไ ม่ คุ ณ ต้ อ ง ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ มิ ต ร ภ า พ” นายณัฐวุฒิ กล่าว

ข่าวทั่วไป ข่าวเด็ดประเด็นออนไลน์ บันเทิงหน้าหนึ่ง คนจะรวยช่วยไม่ได้

dWkpeJn.jpeg
dWkpFEW.jpeg

dWkpIV2.jpeg
dWkpLDS.jpeg

dWkpvIV.jpeg
dWkpaiE.jpeg
dWkpyhg.jpeg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *