เรื่องจริงหรือจัดฉาก ‘ทักษิณ’ ขังแยกแดน 7 อยู่คนเดียว

ถูกขังแยกแดน 7 อยู่คนเดียว!
เรื่องจริงหรือจัดฉาก ‘ทักษิณ’ ป่วย 4 โรคเปราะบางไร้รูปเข้าเรือนจำ

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ภายหลัง นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

จากนั้นไม่นาน นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

นายสิทธิ สุชีวงศ์ รอง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายนัสที ทองปลาด ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

และ นพ.วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผอ.ทัณฑสถานโรงพยาบาล ร่ ว ม กั น แ ถ ล ง ถึ ง ขั้ น ต อ น ก า ร รั บ ตั ว น า ย ทั ก ษิ ณ

เข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ต่อสื่อมวลชน. ทักษิณ ถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯแล้ว เตรียมรอตรวจร่างกายเป็นผู้ต้องขังใหม่

นายอายุตม์ กล่าวว่า ไ ด้ มี ก า ร ดำ เ นิ น ก า ร ต า ม ม า ต ร ก า ร น โ ย บ า ย ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ไ ด้ ม อ บ ไ ว้ 3 ประการ ประกอบคือ 1 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

จะดูแลเรื่องความปลอดภัยอดีตนายกฯเป็นหลักไปก่อน เนื่องจากในเรือนจำมีผู้ต้องขังหลายคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ อาหาร น้ำดื่ม และการเยี่ยมต่างๆ

2 เนื่องจากอดีตนายกฯมีครอบครัว เพื่อนและองค์กรต่างๆที่อาจจะมาเยี่ยมเป็นจำนวนมาก ทางเรือนจำจะจัดสถานที่ต่างๆ ให้เรียบร้อย

และ ได้มอบนโยบายไว้แล้วเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ปกติแล้วจะมีการจัดเยี่ยมตามแดนต่างๆเรื่องการเยี่ยมอาจอะลุมอล่วย เพราะมีเพื่อน

และองค์กรอิสระต่างๆมาพบปะกัน ซึ่ ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ เ รื อ น จำ จ ะ ต้ อ ง ทำ ใ ห้ เ รี ย บ ร้ อ ย โดยขณะนี้ได้เตรียมห้องเยี่ยมไว้พร้อมแล้ว

3 เนื่องจาก เป็นผู้สูงอายุ 74 ปี ทางเรือนจำจะต้องดูเรื่องสุขภาพเป็นหลักเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยขึ้นมา หากเจ็บป่วยขึ้นมา

ระหว่างอยู่ในเรือนจำจะมีปัญหามาก ซึ่งทั้ง 3 ป ร ะ ก า ร ที่กล่าวมาทางกรมราชทัณฑ์ได้รับตัวอดีตนายกฯ เรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่ศาลมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และได้ทำประวัติ ต ร ว จ สุ ข ภ า พ เ รี ย บ ร้ อ ย ต อ น นี้ อ ยู่ ใ น เ รื อ น จำ พิ เ ศ ษ ก รุ ง เ ท พ ฯ อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย

นายสิทธิ กล่าวว่า เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯได้รับตัว เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตรามาตรการรับตัวคนเข้าใหม่

จัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพจากแพทย์ ของทัณฑสถานโรงพยาบาล ซึ่งพบว่า นายทักษิณ เป็นกลุ่มเปราะบาง

เนื่องจากอายุเกิน 60 ปี ปัจจุบันก็ 74 ปี เ มื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ วั ติ ก า ร รั ก ษ า ที่ ผ่ า น ม า ประกอบกับการตรวจของแพทย์เบื้องต้นพบว่ามีโรคประจำตัวต้องเฝ้าระวัง

และรักษาอย่างต่อเนื่องต้องติดตามอาการจากแพทย์เฉพาะทาง เบื้องต้นได้แยกขังที่แดน 7 เป็นสถานพยาบาลของเรือนจำ

และเพื่อความปลอดภัยจึงแยกขังไว้คนเดียว โดยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dW950RR.md.jpeg
dW95dY8.md.jpeg

dW95SMu.jpeg
dW95z1Z.md.jpeg
dW954DI.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *