ส่องโปรไฟล์ล่าสุด ‘ทิม พิธา’ ลบประโยคนี้ออก

ลดสถานะของตัวเองแล้ว
ส่องโปรไฟล์ล่าสุด ‘ทิม พิธา’ ลบประโยคนี้ออก คนไทยแห่สงสาร

ส่ อ ง ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ห ลั ง เศรษฐา รับพระบรมราชโองการฯ ทิม พิธา ลบสถานะ ว่าที่นายกฯ

บนโปรไฟล์ในโซเชียลเหลือเพียง นักการเมือง หลังมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นายกฯ คนใหม่

น อ ก จ า ก ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ แ ล ะ ข้ อ ค ว า ม ที่ ไ ด้ ก ล่ า ว ขณะรับพระบรมราชโองการลงในทวิตเตอร์และโซเชียลต่างๆ

พร้อมทั้งยังได้เปลี่ยนสถานะในเฟซบุ๊กของตัวเอง จากที่ระบุว่า

ผู้ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ส น อ ชื่ อ เ ป็ น นายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย เป็น ผมยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อประชาชน

เพราะ #ศัตรูของผมคือความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน

ส่วนความเคลื่อนไหวในฟากฝั่งพรรคก้าวไกล แ ค น ดิ เ ด ต ข อ ง พ ร ร ค อ ย่ า ง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

จากที่เคยเป็นว่าที่นายกฯ ก็ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง คำ จำ กั ด ค ว า ม ใ น สื่ อ โ ซ เ ชี ย ล แ ล้ ว

ทั้งนี้ วันที่ 24 ส.ค.66 พบว่าในสื่อโซเชียลของ นายพิธา มีการลบสเตตัสสถานะโปรไฟล์ในไอจีส่วนตัว

จาก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย 30th Prime minister–designate of Thailand

เหลือเพียงสถานะ “นักการเมือง” ส่วนทวิตเตอร์ ก็เปลี่ยนใหม่เป็น หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dWwb9gq.md.jpeg
dWwbTCz.md.jpeg
dWwbtF8.md.jpeg
dWwb1tR.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *