อลังการเรือนหอ 100 ล้าน ‘หมาก-คิม’ เริ่มต้นชีวิตคู่ แบบล้านนา

อลังการเรือนหอ 100 ล้าน!
เปิดบ้านใหม่ ‘หมาก-คิม’ เริ่มต้นชีวิตคู่ แบบล้านนา

หมาก- คิมเบอร์ลี่ เปิดเรือนหอสุดอลังการร้อยล้าน บรรยากาศงานหมั้นสุดอบอุ่น แหวนเพชรเม็ดโตที่สุด เป็นวันชื่นคืนสุขมากๆ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา
กับบรรยากาศงานขึ้นบ้านใหม่ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเป็นงานหมั้นของพระเอกซุปตาร์ หมาก ปริญ กับนางเอกสาว คิมเบอร์ลี่แอน โวลเทมัส ซึ่งเป็นพิธีการตามแบบประเพณีล้านนามีการผูกข้อมือรับสะใภ้เข้าบ้านอย่างอบอุ่น

ได้เห็นภาพแล้วหลายคนต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม พร้อมๆ กับโฟกัสแหวนเพชรเม็ดงามบนนิ้วนางข้างซ้ายของ คิมเบอร์ลี่ ที่เม็ดโตมาก สมฐานะเป็นที่สุด
และกับภาพของเรือนหอของ หมาก-คิม ทีเพิ่งสร้างเสร็จหมาดๆ นั้นบอกเลยว่าสวยงามอลังการเป็นที่สุด มูลค่ากว่า 100 ล้านบาทเลยทีเดียว เพราะแต่ละมุมนั้นถูกออกแบบตกแต่งตามไลฟ์สไตล์ความชอบของทั้งคู่

ก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพมุมห้องแต่งตัวของ คิมเบอร์ลี่ ไปแล้ว คราวนี้ได้เห็นแบบเต็มๆไปเลย.

ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กับ เ จ้ า บ่ า ว เ จ้ า ส า ว ป้ า ย แ ด ง ด้ ว ย น ะ ค ะ ร อติ ด ต า ม ง า น แ ต่ ง ที่ อิ ต า ลี ใ น วั น ที่ 1 4 กั น ย า ย น นี้ จ้ า ต้ อ ง ส ว ย ง า ม โ ร แ ม น ติ ก แ น่ น อน

สำ ห รั บ เ ส้ น ท า ง ค ว า ม รั ก ข อ ง ทั้ ง คู่ นั้ น ห า ก จ ะ ย้ อ น ก ลั บ ไ ป เ มื่ อ ค รั้ ง ที่ หม า ก กั บ คิ ม ยั ง เ ป็ น นั ก แ ส ด ง ห น้ า ใ ห ม่ ใ น ซี รี ส์ ดั ง ข อ ง ช่ อ ง 3 เ รื่ อ ง

สี่ หั ว ใ จ แ ห่ ง ขุ น เ ข า กั บ เ พื่ อ น ๆ อ า ทิ บ อ ย ป ก ร ณ์ , ณ เ ด ช น์ คู กิ มิ ย ะ, ญ า ญ่ า อุ รั ส ย า,ม า ร์ กี้ ร า ศ รี แ ล ะ มิ้ น ต์ ช า ลิ ด า ที่ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ริ่ ม ต้ น จา ก ค ว า ม เ ป็ น เ พื่ อ น แ ก๊ ง เ ดี ย ว กั น

กระทั่งล่าสุด หมากได้ควงคิมเบอร์ลี่ไปเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีภาพหวานๆ โมเมนต์น่ารักๆ ออกมาให้ได้เห็นตลอด งานนี้หลายคนที่ติดตามต่างก็รอว่า
ทริปนี้จะมีข่าวดีให้ได้เห็นกันเมื่อไหร่ และในที่สุดเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา หมาก ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอ คิมเบอร์ลี่ แต่งงานเรียบร้อยแล้ว

dWiqOcP.jpeg
dWiqb2t.jpeg

dWiqij8.jpeg
dWiqjye.jpeg

dWiqDlk.jpeg
dWiqAvv.jpeg
dWiqQB0.jpeg

dWiqRvR.jpeg

dWiqE0I.jpeg

dWiqsBE.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *