เสรีพิศุทธ์ ลาออก สส. ตอบปมน้อยใจ ไม่ได้รับตำแหน่ง

ด่วน! ลาออกจาก สส.
‘เสรีพิศุทธ์’ เปิดทางเลขาพรรคเป็นแทน ตอบปมน้อยใจ ไม่ได้รับตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เตรียมแถลงข่าวที่พรรค ต่อกรณีที่ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง สส.เสรีรวมไทย
วัน30 ส.ค. เวลา 15.00 น. ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 ก.ย. อย่างไรก็ดีการลาออกดังกล่าวนั้นทำให้นายมังกร ยนต์ตระกูล ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 และว่าที่เลขาธิการพรรค จะเลื่อนขึ้นมาเป็น สส.แทน

ทั้งนี้มีรายงานข่าวระบุว่า พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ว่าจะลาออกต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และสำนักงานเลขาธิการสภาฯ เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตัดสินใจลาออกดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อ 2 วันก่อน ซึ่ง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้แจ้งคนใกล้ชิด รวมถึงประธานสาขาภาคต่างๆ ของพรรค
ว่าจะลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อ และให้นายมังกร ทำหน้าที่ในสภาฯ แทนส่วนตนเองนั้น จะลงพื้นที่
และเตรียมความพร้อมให้กับพรรคในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า และไม่มีประเด็นน้อยใจที่ไม่ได้รับตำแหน่งใดๆ ในรัฐบาลพรรคเพื่อไทย

ทั้งนี้ นายวิรัตน์ วรศสิริน รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย คนใกล้ชิด พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ให้สัมภาษณ์ยืนยันในกรณีดังกล่าว
แ ล ะ ไ ม่ มี ป ร ะ เ ด็ น น้ อ ย ใ จ ที่  พล.ต.อ.เ ส รี พิ ศุ ท ธ์   ไม่ ไ ด้ รั บ ตำ แ ห น่ ง ใ ด ๆ  ใ น รั ฐ บ า ล ปั จ จุ บั น อย่างไรก็ดี
แ ม้ ก า ร ล า อ อ ก จ ะ มี ผ ล ใ น อี  ก 2 วั น แ ต่ พ ล . ต . อ . เ ส รี พิ ศุ ท ธ์   ข อ ล า ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า  แ ล ะ เ ต รี ย ม ตั ว เ ดิ น ท า ง ไ ป ต่ า ง จั ง ห วั ด ใ น วั น ที่   3 1   ส . ค.

dWQYa3l.jpeg
dWQYvav.jpeg

dWQYVee.jpeg
dWQY8KP.jpeg

dWQY6nZ.jpeg
dWQYpbk.jpeg

dWQYJ4E.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *