ยลโฉม ลูกชาย ‘น้ำฝน กุลณัฐ’ เกิดมาหล่อเลย

เกิดมาหล่อจมูกพุ่งมาก!
ยลโฉมลูกชาย ทายาทคนที่ 2 ‘น้ำฝน กุลณัฐ’ สมเป็นลูกครึ่งฝรั่ง

น้ำฝนกุลณัฐ ประกาศข่าวดีเพราะล่าสุด 30 สิงหาคม ได้คลอดลูกชายคนที่สอเป็นทีเรียบร้อย

เเล้ว เรียกได้ว่าเกิดปุ๊บด้วยความที่น้องเป็นลูกครึ่งสันจมูกพุ่งเด่นมาเเต่ไกลเลยค่ะ
โดยเเม่น้ำฝนได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนเเคปชั่นว่า Welcome to the world my another monkey..Jacob Winter We love you.
ก่อนอื่นต้องขอความแสดงความยินดีกับ น้ำฝนกุลณัฐ ที่ล่าสุดประกาศข่าวดีคลอดลูกชาย คนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว เรียกได้ความหล่อนี้ฉายแววตั้งแต่กำเนิดเลยล่ะค่ะ

สำหรับ น้ำฝนกุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์ เป็นนักแสดงและผู้จัดละครชาวไทย มีชื่อเสียงขึ้นมาในราวปี พ.ศ. 2538 ในฐานะดาราวัยรุ่นจากการแสดงนำในภาพยนตร์ไทยเรื่อง
เพื่อนกันเฉพาะวันหยุด และละครโทรทัศน์ทาง ช่อง 7 “นายขนมต้ม” แสดงคู่กับ สมรักษ์ คำสิงห์ ปัจจุบันมีผลงานละครออกมาเป็นระยะ ๆ

น อ ก เ ห นื อ จ า ก ง า น แ ส ด ง ยั ง มี กิ จ ก า ร ส่ ว น ตั ว คื อ ข า ย ข น ม จี น ก า ร ศึ ก ษ า  จ บ มั ธ ย ม จ า ก โ ร ง เ รี ย น ส า ย น้ำ ผึ้ ง  ป ริ ญ ญ า ต รี
ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  ส า ข า วิ ช า นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต  ด้ า น ชี วิ ต ส่ ว น ตั ว ปั จ จุ บั น ส ม ร ส กั บ จ อ ร์ แ ด น วิ น เ ท อ ร์ แ ล ะ มี บุ ต ร ส อ ง ค น

dWxJCFu.jpeg
dWxJ2C0.jpeg

 

dWxJVqe.jpeg
dWxJ6tZ.jpeg

dWxJnlI.jpeg
dWxJrGP.jpeg

dWxJXHl.jpeg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *